Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/1/4/14fcbb0c-2c56-4661-a2a5-37bdfe8292c2/sdr.sk/web/_cms/include/sql.php on line 15
www.sdr.sk - Oficiálna stránka kongregácie sestier Božieho Vykupiteľa - ZASVATENIE
SWF Object ... loading

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia, Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa, spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na: www.gdpr.kbs.sk.

 

 

 

UŽITOČNÉ ODKAZY

 

Liturgia hodín

  

NAŠE PROVINCIE/REGIÓN

Maďarská

Rakúska

Americký región

 

NAŠE SESTERSKÉ KONGREGÁCIE

Oberbronn

Francúzska provincia

Nemecká a Rakúska provincia

Slovenská provincia

Wurzburg

Nemecká provincia

Americká provincia

 

blahorečenie MAM

alfonzamariaeppinger

congregatio SDR

Alžbetka, n.o.

Sväté písmo

KBS
Povolania

Rehole

Evanjelizácia
Christnet

Časopis ZZ

 

 

Zasvätenie

 V Cirkvi, ktorá je akoby sviatosťou, čiže znakom a nástrojom Božieho života, sa zasvätený život javí ako osobitný znak tajomstva vykúpenia. "Zbližša“ nasledovať a napodobňovať Krista a „jasnejšie“ dávať poznať jeho zrieknutie sa seba, znamená byť „hlbšie“ prítomným – v Kristovom srdci – svojim súčasníkom. Lebo tí, čo idú touto „užšou“ cestou, povzbudzujú vlastným príkladom svojich bratov a „vydávajú žiarivé a vynikajúce svedectvo, že bez ducha blahoslavenstiev nemožno pretvoriť svet a odovzdať ho Bohu“. (KKC 932) Rehoľný život,ktorý je jednou z foriem zasväteného života, má byť "znakom lásky samého Boha v reči našej doby." (por. KKC 926)

 

 

Z apoštolskej Exhortácie Jána Pavla II. Redemptionis donum:

"Rehoľné zasvätenie

je "dokonalejším vyjadrením" krstného zasvätenia
  Povolanie vás priviedlo k rehoľným sľubom, ktorými ste sa prostredníctvom Cirkvi zasvätili Bohu a súčasne ste sa včlenili do svojej rehoľnej rodiny. Preto aj Cirkev na vás myslí predovšetkým ako na osoby "zasvätené", zasvätené Bohu v Ježišovi Kristovi, ktorému jedinému ste sa odovzdali do vlastníctva. Toto zasvätenie vám určuje aj miesto, ktoré máte v rozsiahlom spoločenstve Cirkvi, v Božom ľude. Ono zároveň vnáša do všeobecného poslania Božieho ľudu osobitný zdroj duchovných a nadprirodzených síl: osobitný spôsob života, vydávanie svedectva, vykonávanie apoštolátu, pričom však ostávate verní poslaniu vášho Inštitútu, jeho totožnosti a duchovnému dedičstvu. Všeobecné poslanie Božieho ľudu má svoje korene v mesiášskom poslaní samého Krista - Proroka, Kňaza, Kráľa -, na ktorom poslaní majú všetci účasť a rozličným spôsobom. Spôsob účasti na tomto poslaní, ktorý je vlastný Bohu zasväteným osobám, sa zhoduje s formou vášho včlenenia do Krista. Vznešenosť a vitalita tohto včlenenia vyplýva práve z rehoľného zasvätenia.
Rehoľné zasvätenie vytvára nový zväzok človeka s trojjediným Bohom v Ježišovi Kristovi. Tento zväzok vyrastá z pôvodného spojiva, ktoré sa zrodilo vo sviatosti krstu. Rehoľné sľuby "majú hlboké korene v krstnom zasvätení a sú jeho plnším vyjadrením". Týmto spôsobom prvotné zasvätenie sa stáva svojou ustanovujúcou náplňou novým zasvätením: zasvätením a darovaním sa ľudskej osoby nadovšetko milovanému Bohu. Záväzky, ktoré ste na seba vzali zložením sľubov, že chcete žiť podľa evanjeliových rád čistoty, chudoby a poslušnosti podľa predpisov formulovaných v Stanovách príslušnej rehoľnej rodiny, nielenže vyjadrujú vaše zasvätenie sa Bohu, ale vám zároveň zaisťujú aj potrebnú pomoc, aby ste svoje zasvätenie dôsledne žili. Z toho vyplýva aj osobitný spôsob svedectva a apoštolskej činnosti Bohu zasvätených osôb. No príčinu tohto uvedomelého a slobodného zasvätenia a z neho vyplývajúceho darovania seba samého, ktorým sa človek bezvýhradne odovzdáva Bohu, treba hľadať vo sviatosti krstu, ktorý nás privádza k veľkonočnému tajomstvu ako k vrcholu a stredu vykúpenia Ježišom Kristom.
Ak chceme postaviť rehoľný život do plného svetla a správne ho ohodnotiť, treba pripomenúť povzbudzujúce slová svätého Pavla v Liste Rimanom: "Neviete, že všetci, čo sme pokrstení v Ježišovi Kristovi, v jeho smrť sme pokrstení? Krstom sme teda s ním pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený... aj my žili novým životom..." "starý človek bol s ním ukrižovaný... aby sme už neotročili hriechu..." "Tak zmýšľajte o sebe aj vy; že ste mŕtvi hriechu, a žijete Bohu v Kristovi Ježišovi."
Rehoľné zasvätenie - sviatostnou silou krstu, z ktorého vyrastá - je "novým pochovaním v Kristovu smrť": je novým pre lásku a povolanie; novým pre uvedomelosť a voľbu; novým pre ustavične sa obnovujúce "obrátenie". "Pochovanie v smrť" pôsobí toto: aby človek, "pochovaný s Kristom", ako Kristus žil novým životom. Na ukrižovanom Kristovi ako na hlbokom základe spočíva jednak krstné zasvätenie a jednak zachovávanie evanjeliových rád, ktoré - podľa slov Druhého vatikánskeho koncilu - "tvorí akoby osobitné zasvätenie". Ono je zároveň smrťou a oslobodením. Svätý Pavol hovorí: "Zmýšľajte o sebe, že ste mŕtvi hriechu." No súčasne nazýva túto smrť "oslobodením od otroctva hriechu". Predovšetkým však rehoľné zasvätenie, spočívajúce na svätom krste ako na svojom základe, utvára nový život "pre Boha v Kristovi Ježišovi".
A tak spolu s profesiou evanjeliových rád sa oveľa zrelším a uvedomelejším spôsobom "odkladá starý človek" a zároveň - aby sme znova použili slová z Listu Efezanom - "sa oblieka nový človek, stvorený podľa Božieho obrazu, v spravodlivosti a pravej svätosti".

Zmluva snúbeneckej lásky
   Preto teda, milovaní bratia a sestry, vy všetci, čo v celej Cirkvi žijete zmluvu uzavretú profesiou evanjeliových rád, v tomto Svätom roku vykúpenia obnovte si povedomie, že mimoriadnym spôsobom máte účasť na Vykupiteľovej smrti na kríži; tú účasť, pre ktorú ste s ním povstali a neustále povstávate k novému životu. Pán hovorí ku každému a ku každej z vás, ako kedysi prehovoril ústami proroka Izaiáša:
"Neboj sa, pretože som ťa vykúpil a povolal som ťa tvojím menom: mne prináležíš."
Evanjeliová výzva: "Ak chceš byť dokonalý... nasleduj ma" nás sprevádza a riadi svetlom vyžarujúcim zo slov božského Učiteľa. Kristovo volanie vychádza z hĺbky vykúpenia a z nej prichádza do duše človeka; toto spásonosné volanie silou milosti vykúpenia vezme v duši povolaného konkrétnu formu zasväteného života podľa evanjeliových rád. Taký život je vašou odpoveďou vykupiteľskej láske, ktorá povoláva; a aj táto odpoveď je plná lásky: lásky, ktorá sa dáva a ktorá je vnútornou silou zasvätenia, to jest osobného zasvätenia. Izaiášove slová: Vykúpil som ťa - prináležíš mi akoby potvrdzovali a posväcovali túto lásku, ktorá je láskou plného a výlučného zasvätenia sa Bohu. Týmto spôsobom sa vytvára osobitná zmluva zásnubnej lásky, v ktorej akoby ustavične zaznievali slová Izraelovi, ktorého si "Pán vyvolil... za svoje vlastníctvo". Totiž v každom človeku zasvätenom Bohu sa opakuje voľba "Izraela" novej a večnej Zmluvy. Mesiášsky ľud, celá Cirkev je vyvolená v každom človekovi, ktorého si Boh vyvolil z tohto ľudu; hovoríme: v každom človekovi, ktorý sa zasväcuje Bohu za všetkých ako výlučné vlastníctvo! Hoci nikto, ani ten najsvätejší človek nemôže opakovať Kristove slová "pre nich posväcujem seba samého", pre ich výkupnú silu predsa každý, kto sa s láskou, ktorá sa daruje, obetuje Bohu ako výlučné vlastníctvo, môže sa dostať prostredníctvom viery do okruhu týchto slov.
Či nás k tomu nepobádajú aj iné slová apoštola Pavla v Liste Rimanom, ktoré sme často opakovali a o nich rozjímali: "Bratia, pre Božie milosrdenstvo veľmi vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju správnu duchovnú bohoslužbu"? V tých hlasoch akoby z diaľavy sa ozývajú slová toho, ktorý keď prichádzal na svet a stal sa človekom, povedal Otcovi: "Dal si mi telo... Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu, Bože."
V týchto osobitných okolnostiach Jubilejného roku vykúpenia pripomeňme si toto tajomstvo Kristovho tela a duše, ako neporušenú schránku snúbeneckej a výkupnej lásky; snúbeneckej preto, že je výkupná. Pohnutý láskou obetoval seba samého, vedený láskou vydal svoje telo "za hriech sveta". Rehoľným zasvätením ste sa ponorili do veľkonočného Vykupiteľovho tajomstva a láskou bezvýhradného darovania seba samých chcete naplniť svoju dušu i telo duchom obety, ako k tomu povzbudzuje svätý Pavol citovanými slovami z Listu Rimanom: "aby ste prinášali svoje telá ako živú a svätú obetu". Týmto spôsobom sa v rehoľnej profesii vtláča ako pečať podobnosť s tou láskou, ktorá v Kristovom Srdci je súčasne vykupiteľská i snúbenecká. A taká láska, drahí bratia a sestry, musí v každom z vás vyprúdiť práve z prameňa toho osobitného zasvätenia, ktoré spočíva na sviatostnom základe krstu a je začiatkom vášho nového života v Kristovi a v Cirkvi: je začiatkom nového stvorenia.
Nech každý a každá z vás s touto láskou tým hlbšie prežíva radosť z toho, že patríte výlučne Bohu, pretože ste osobitným dedičstvom Najsvätejšej Trojice, Otca, Syna i Ducha Svätého. Opakujte si častejšie tieto Bohom vnuknuté slová Žalmistu:
"Veď kohože mám na nebi?
A keď som pri tebe, nič pozemské ma neteší.
Hynie mi telo i srdce;
no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý."
Alebo tieto:
"Hovorím Pánovi: Ty si môj Pán.
Pre mňa niet šťastia bez teba...
Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu,
v tvojich rukách je môj osud."
Nech povedomie, že patríte samému Bohu v Ježišovi Kristovi, Vykupiteľovi sveta a Ženíchovi Cirkvi, vtlačí sa vám ako pečať na srdcia, na myšlienky, slová a skutky ako znamenie biblickej nevesty. Ako viete, toto vrúcne a hlboké poznávanie Krista sa uskutočňuje a prehlbuje deň čo deň pomocou života osobnej, komunitárnej a liturgickej modlitby, ktorá je pravidlom vašich jednotlivých rehoľných rodín. Práve rehoľníci a rehoľné sestry venujúci sa prevažne kontemplatívnemu životu veľmi napomáhajú svojich bratov a sestry venujúcich sa činnému životu a veľkodušne ich podporujú. Nech toto povedomie, že prináležíte Kristovi, spôsobí, aby sa vaše srdcia, myšlienky a skutky, akoby otvorené kľúčom tajomstva vykúpenia, sprístupnili všetkým bolestiam, všetkým potrebám, všetkým nádejám ľudí a sveta, medzi ktorých je vsadené vaše evanjeliové zasvätenie ako osobitný znak prítomnosti Boha, "pre ktorého všetci žijú" a ktorí sú zahrnutí do neviditeľného okruhu jeho kráľovstva.
Slová "nasleduj ma", ktoré Kristus povedal, keď sa na každého a na každú z vás, drahí bratia a sestry, "zahľadel s láskou", majú aj tento význam: Spolupracuj čo najplnšie a najdôslednejšie na utváraní "nového stvorenia", ktoré sa má zjaviť z vykúpenia sveta mocou Ducha pravdy, ktorý pôsobí z bohatstva Kristovho veľkonočného tajomstva."

(Ján Pavol II, Redemtionis donum, b.7-8; Zdroj: www.kbs.sk)

 


Ďalšie články v sekcii:

CHARIZMA SDR
SPIRITUALITA SDR
VYKÚPENIE
PATRÓNI SDR
JUBILEUM
OBNOVA
MODLITBA

MYŠLIENKA DŇA


Kedy začnete žiť v Bohu? Až keď objavíte, aké príjemné je Božie jarmo, pretože až do tohoto dňa to nespoznáte.

MODLITBY NA ÚMYSEL


Keď sa modlíš za druhých, budeš naplnený láskou - teda Duchom Svätým. Vtedy, keď Duch Svätý môže cez teba prúdiť, napĺňa aj teba!
Pridať umýsel >>

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE


Spiritualita
(2020-11-04 15:24:16)
KALENDÁR
(2020-09-30 13:34:54)
Apoštolát
(2020-09-30 13:28:55)
BLAHOREČENIE MAM
(2020-09-30 13:21:49)
Duchovná rodina
(2020-09-30 13:19:04)
© 2008 KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA | Created by Darius.sk All rights reserved.