Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/1/4/14fcbb0c-2c56-4661-a2a5-37bdfe8292c2/sdr.sk/web/_cms/include/sql.php on line 15
www.sdr.sk - Oficiálna stránka kongregácie sestier Božieho Vykupiteľa - PERMANENTNÁ FORMÁCIA
SWF Object ... loading

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia, Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa, spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na: www.gdpr.kbs.sk.

 

 

 

UŽITOČNÉ ODKAZY

 

Liturgia hodín

  

NAŠE PROVINCIE/REGIÓN

Maďarská

Rakúska

Americký región

 

NAŠE SESTERSKÉ KONGREGÁCIE

Oberbronn

Francúzska provincia

Nemecká a Rakúska provincia

Slovenská provincia

Wurzburg

Nemecká provincia

Americká provincia

 

blahorečenie MAM

alfonzamariaeppinger

congregatio SDR

Alžbetka, n.o.

Sväté písmo

KBS
Povolania

Rehole

Evanjelizácia
Christnet

Časopis ZZ

 

 

Prekvapenia so sv. Alfonzom

Prvý august je pre nás, sestry Božského Vykupiteľa, výnimočný. Pre spoločenstvo sestier v Spišskej Novej Vsi bol dňom plným Božieho prekvapenia. Spolu so sv. Allfonzom de Liguori sme ráno vyštartovali smerom k pútnickému miestu v Ľutine. 
Prvým miestom načerpania duchovných síl bolo slávenie Eucharistie v kostole sv. Ondreja v Pečovskej Novej Vsi. Cez ústa kňaza vdp. Štefana Kaňuka sa nám prihováral Pán. Povzbudené  Božím slovom a občerstvené dobrami pripravenými sestrami a rodičmi sestry Liguori sme pokračovali v ceste. 
Po príchode do Ľutiny nás privítal miestny farár vdp. Peter Iľko, ktorý nám humorným ale aj vážnym spôsobom podal históriu o pútnickom mieste. V tichu mala každá sestra možnosť zotrvať na jednotlivých miestach. Skôr narodené sa spoločne vybrali k miestu zjavenia  svätého Mikuláša  Zuzane Fekete, kde teraz stojí kríž  a kaplnka .
Na Ľutinskej Hore sme sa všetky zišli k modlitbe posvätného ruženca a spoločných večerných chvál. Nasledovala spoločná večera spojená s gratuláciou našej jubilantke sr. M. Gemme. V závere dňa sme z výšky obdivovali krásu okolia, ktorá bola pred našimi očami. Domov sme sa vracali plné vďačnosti voči Bohu za všetky prekvapenia dňa.
sestry z komunity Spišská Nová Ves

70 rokov na ceste zasvätenia 

Ako vyvrcholenie vianočného obdobia sme spolu s pripomienkou krstu Pána Ježiša slávili 70. výročie od prvých sľubov sestier, ktoré ich skladali v neľahkých časoch (r. 1950) a sú svedkami vernosti a lásky k Bohu. Z ich veľkej skupiny sme sa tešili s dvanástimi sestrami, ostatných 36 sme v predošlých rokoch vyprevadili na ich pozemskej ceste. Slávnosť sa uskutočnila 12. januára 2020 vo Vrícku v kruhu spolusestier z domácej komunity a z iných domov zo Slovenska. Sestry sú pre nás povzbudením v žití čistoty, chudoby a poslušnosti a v objatí staroby so všetkým, čo so sebou prináša.

FOTO

 

SMS2

 

SMS-ka z provincie prišla každej z nás
na posynodálne stretnutie do Nesvád pozvali práve nás.
Piatok večer vešperami začali sme stretnutie,
po dobrej večeri nastalo presunutie
do spoločenskej miestnosti,
kde pozdieľali sme sa z našej cesty.
 
Aj keď sme z rôznych strán a kútov prišli
s rôznymi očakávaniami v srdci,
pozvali sme Pána do týchto dní,
nech ON v nás pôsobí a nás premení.
Sestrička provinciálna Dária nám vysvetlila, čo je to synoda
a že každá z nás je tu potrebná.
 
Každý nápad, každý návrh prijateľný je,
nech aj toto naše spoločenstvo buduje.
Trošku neskôr rozhýbať sa trebalo,
sestrička Filotea nám zapla rádio.
Hneď tanečný parket pri vchode bol,
každý z nás si veru dupol.
 
Liturgické tance sme sa naučili,
aj takto Boha chválili.
Sobotné ráno začalo modlitbou,
veď ako ináč, keď sme rehoľnou rodinou.
Po dobrých raňajkách, rozjímať sme v skupinkách boli,
aj čo nás oslovilo, sme sa pozdieľali.
 
O 9.00hodine zasadnutie začalo,
v pokoji sa pracovalo.
Na mnohé otázky odpovede sme hľadali,
k blahoslavenej Alfonze sme ich ukladali,
nech i ona vidí, s čím zápasíme.
„Pomáhaj nám, veľmi ťa prosíme.“
 
Po náročnej práci, posilniť sme sa išli,
kde inde ako k Eucharistii.
Svätá omša - vrchol Kristovej obety,
dala nám síl do pokračovania po-synody.
Hneď potom posilnili sme si obedom telo,
aby sme s ružencom putovali smelo.
 
Po ruženci dalšie zasadnutie začalo,
dostali sme úlohu a rozišli sme sa pracovať,
nech v skupinke sa máme o čom pozdielať.
O 16.00 sme sa ako skupinky stretli všetci spolu,
zasadli sme k stolu.
Odpovede odozneli a hľadalo sa riešenie,
aj keď hneď výsledky nebudú, váži sa chcenie.
 
Sestrička Mechtilda oboznámila nás z ďalšou aktivitou,
ktorá celkom osobná bola,
každá každej povedať, čo si na nej váži, smela.
Adoráciou sme deň zakončili,
Ježišovi vo Sviatosti Oltárnej hovorili,
za čo ďakujeme, odprosujeme a prosíme,
a tak celým životom Ho chválime.
 
Nedeľa ráno modlitbou začala,
do posledného stretnutia sily dodala.
Po dobrách raňajkách sme rozjímali,
rôznymi myšlienkami sa pozdieľali.
Byť radostné, to isto chceme,
a tak kráčať za Kristom v dôvere.
 
Vďaka provinciálnej - sestričke Dárii a jej vedeniu
za túto zrealizovanú po-synodu.
Z ktorej vznikli nové názory, myšlienky a nápady,
nech Duch Svätý nám pomáha pri ich napĺňaní.
Nech je všetko skrze Krista, s Kristom a v Kristovi,
aby sme boli podľa Jeho vôle dobrými sestrami. AMEN.
Blahoslavená Alfonza Mária, oroduj za nás.
sr. Rafaela
FOTO
 

SMS1

V dňoch 16.-18.11.2018 sa uskutočnilo prvé STRETNUTIE MLADÝCH SESTIER našej kongregácie (SMS 1), resp. prvé zasadnutie „Synody mladých sestier“.
V piatok sme stretnutie začali spoločnými vešperami a večerou, po ktorých sestry z provinciálneho vedenia zahájili „synodu“. Po úvode sme sa spoločne presunuli do telocvične, kde sme sa „na formulách“ odviezli k Živej vode, hľadali „pod rúškom tajomstva“ spolusestru s novým menom, či spievali nezopakovateľné piesne. Bol to večer plný sesterskej radosti z prítomnosti tej druhej a zo stretnutia s Pánom aj prostredníctvom biblických tancov či spoločného futbalového zápasu („okuliarové vs. neokuliarové“ sestry). 
Počas celej soboty sme sa učili správnemu počúvaniu a hovoreniu. Hoci prítomnosť sv. Alžbety sme medzi sebou vnímali od skorého rána – aj vďaka príhovoru o. Ľubomíra Gregu počas sv. omše, večer sme našu patrónku pozvali medzi seba prostredníctvom aktivity „zástera ruží“. Podstatou nebolo len rozdávanie papierových kvetov, ale vedomie, že každá z nás je tou Pánovou ružou (taká, aká je – v krehkosti a slabosti krásneho kvetu), že každá je darom pre tú druhú. Deň sme ukončili adoráciou, pri ktorej sme predkladali Pánovi celú našu kongregáciu.
V nedeľu sme k meditácii pozvali našu bl. matku Alfonzu Máriu, ktorá nás povzbudila k radikálnemu nasledovaniu Pána a k odvahe vykročiť aj napriek našim slabostiam. Stretnutie sme ukončili slávnostnou sv. omšou v seminárnom spoločenstve, záverečnou reflexiou a vyjadrením svojho priania.
Ďakujeme provinciálnemu vedeniu za zorganizovanie krásneho a hlbokého stretnutia! Pre pripomenutie atmosféry a vďaky prikladáme aj záverečnú pieseň z dielne našich šikovných spolusestier (© SDR):
Nápev: podľa piesne Popod háj 
1.) /:Milé sestry naše, chceme vám ďakovať:/
za pozvanie na stretnutie a za láskavé prijatie,
/:za každú jednu z vás.:/
2.) /:Načerpať mohli sme na cestu v plnosti:/
v modlitbe a rozjímaní, vzájomnom povzbudzovaní,
/:v smútku i v radosti.:/
3.) /:Boh nech vám odmení, čo pre nás robíte,:/
nech Duch Svätý vanie vo vás, svätí orodujú za vás,
/:v modlitbe prosíme.:/
 
V láske a radosti Pána spojené
„chrabrá s. Chiara“ & najmladšie (samozrejme aj najkrajšie) spolusestry
PS: Hlavné odporúčania od účastníčok prvého zasadnutia „synody“:
1. pozitívne zmýšľanie, 2. nechať sa milovať Pánom vo všetkom, v každej situácii ;) 
Vydaním záverečného dokumentu „synody“ strácajú platnosť všetky čiastkové odporúčania (ale tieto určite nie).

FOTO

 

Duchovno-športový deň

Sviatok Ružencovej Panny Márie, 7.10.2018, bol dňom, keď sa v Spišských Vlachoch uskutočnil duchovno-športový program pre sestry pôsobiace vo „východnom“ bloku Slovenska. Pozvané boli všetky sestry od Spišskej Novej Vsi smerom na východ.  Hoci túžbu zúčastniť sa mali viaceré spolusestry, kvôli náhlej chorobe či pracovným povinnostiam sa napokon zišlo 13 odhodlaných. Toto netradičné stretnutie začalo svätou omšou vo farskom kostole. Po nej nasledovali raňajky, modlitba cez deň a štart na trasy, ktoré boli v ponuke: výstup na vrch Sľubica, prechádzka po Dreveníku pozdĺž Spišského hradu alebo možnosť cykloturistiky spojenej so zastaveniami pri rôznych svätcoch v zmysle Gaudete et exsultate. Každá skupinka sa po dosiahnutí cieľa turistiky ponorila do modlitby posvätného ruženca. Po návrate späť do Vlách a klasickom nedeľnom obede prišiel čas vzdávať vďaky za radosť, spoločenstvo, silu vytrvať pri stúpaní na vrchol i za iné dobrodenia pri moderovanej adorácii. Šport bol súčasťou mnohých svätých. Sv. Ján Pavol II., Pier Giorgio Frassati, zosnulý kňaz Jozef Krišanda, ktorý zomrel v chýre svätosti a rád chodieval na všetky trasy, ktoré sestry v tento deň absolvovali, alebo aj blahoslavená Alfonza Mária, ktorá NEVÁHALA ÍSŤ, tí všetci nás už predišli do večnosti a sú v nebi. Radi športovali, lebo šport formuje k vytrvalosti. Povzbudené príkladom ich života, stretnutím s Pánom i vzájomnými rozhovormi sa napokon sestry podvečer vrátili späť do svojich komunít. Mnohé ocenili túto myšlienku oddychu v prírode, ktorú pre nás stvoril Boh a možnosť neformálneho sesterského stretnutia.

FOTO

 

25 rokov od prvých sľubov

V sobotu 25.8.2018 sme slávili jubileum sľubov spolu s našimi sestrami - sr. Mariettou, sr. M. Nicolou a sr. M. Noemi - vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi na svätej omši, ktorej hlavným celebrantom bol otec biskup Mons. Štefan Sečka. Duchovne sme boli spojení aj so sr. M. Alojziánou, ktorá patrí do ich skupiny, avšak pôsobí v americkom regióne. Bola to príležitosť obnoviť si nadšenie i sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Vyprosujeme našim spolusestrám silu odovzdať sa celým srdcom, aby kráčali v službe Bohu a Cirkvi k dokonalej láske.

FOTO

 

Doživotné sľuby

V sobotu 18.8.2018 zložili tri naše spolusestry - sr. M. Chiara, sr. M. Karolína a sr. M. Zdenka do rúk sestry Johanny Vogl, generálnej predstavenej, doživotné sľuby. Slávnosti v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi predsedal spišský biskup Mons. Štefan Sečka a zúčastnení boli aj mnohí ďalší kňazi. Našim trom sestrám blahoželáme a vyprosujeme im "silu vytrvať a nasledovať Krista Ženícha v tejto rehoľnej rodine až do smrti".

FOTO

 

Láska je stretnutím slobôd

 

V roku 2017 sa v našej provincii uskutočnili dni spoločenstva nezvyklým spôsobom. Boli totižto spojené s prednáškou Mons. Jaroslava Pechu, Th.D., profesora kánonického práva na tému: Kánonické právo v živote rehoľnej sestry.
Dni  spoločenstva sa uskutočnili v Badíne a to v dvoch termínoch 29. apríla a 6. mája 2017, aby sa ho mohli zúčastniť všetky sestry provincie. Prvého stretnutia sa zúčastnilo 78 sestier, na druhom stretnutí bolo 56 sestier. Staršie choré a nevládne sestry mali deň spoločenstva vo svojich komunitách a to vo Vrícku 7. mája, v Nesvadoch 8. mája a v Raslaviciach 10. mája 2017 so špeciálnym programom.
Dni spoločenstva nám umožnili pobudnúť spolu pri sv. omši, modlitbe, práci a rozhovoroch a navzájom sa povzbudiť. V miešaných skupinách sme sa mohli hlbšie pozrieť na Záverečný dokument Provinciálnej kapituly 2016 - 17. Provinciálna predstavená sr. M. Dária nás svojím príhovorom voviedla do reality provincie.   

Ani najdokonalejšiu ľudskú skupinu nie je možné porovnať so spoločenstvom, ktorého stredobodom je Kristus. 

FOTO

 

Zavŕšený dvojročný cyklus formácie

Dvoma augustovými formačnými stretnutiami v Badíne sme zavŕšili 2-ročný cyklus permanentnej formácie v Slovenskej provincii. 
Na stretnutí od 15. – 20. augusta 2016 sa zúčastnilo 31 sestier, ktoré zložili prvé sľuby v rokoch 1994 – 2000 a niektorých sestier
z iných skupín a od 22. – 27. augusta 2016 to bola skupina 26 sestier, ktoré zložili prvé sľuby v rokoch 2001 – 2010 a sr. Alojzína, ktorá mala prvé sľuby v roku 1986. 
Spoločná modlitba, reflexia, prednášky, skupinové práce a rekreácia – to všetko vyplnilo náš program a čas uplynul veľmi rýchlo. Pozvaná sr. Marta Andraščíková SSS nás svojou témou: Budovanie integrovanej osobnosti, veľmi obohatila. 
Na týchto stretnutiach sme mohli duchovne putovať aj do Kamerunu, pretože
sr. Stellamaris, aj keď si ešte po príchode na Slovensko veľmi neoddýchla, neváhala nám darovať svoj čas.
Človek nemôže vidieť sám seba. Nemôže sám sebe vyčítať niečo zo svojej tváre. Ak sa chce vidieť, potrebuje zrkadlo. Najlepším zrkadlom pre človeka je druhý človek. Na našich formačných stretnutiach sme sa usilovali práve o to: lepšie sa spoznávať, aby sme lepšie mohli zodpovedať Božej predstave o nás a o našom poslaní.

Vďaka ti, Pane, za tvoju pomoc pri tomto podujatí! 

FOTO
 

Prvé formačné stretnutie sestier v Badíne v roku 2016

Od 4. do 9. júla 2016 sa stretlo v Badíne 
27 sestier Slovenskej provincie v rámci permanentnej formácie s témou milosrden-stvo. Boli to sestry, ktoré sa v roku 2015 nemohli zúčastniť formačného stretnutia, alebo sa nemôžu zúčastniť so svojou skupinou a  sestry, ktoré mali prvé sľuby 
v rokoch 1987 – 1993.
Podstatou našej charizmy je milosrdenstvo. Prežívame Jubilejný rok milosrdenstva. Tento rok je pre nás privilegovaným časom, aby sme si ako sestry Božského Vykupiteľa uvedomili, že nesmieme žiť iba pre seba, ale sme tu pre iných, že evanjelium nestačí poznať, ale máme ním priam dýchať a žiť ho. Nebojme sa priznať si, v čom zaostávame, zobudiť sa a vykročiť na nové cesty s Kristom – vlastne tieto cesty nie sú nové, lebo nimi už kráčala matka Alfonza Mária. A tak sme sa na túto tému hlbšie zamýšľali pri sv. omšiach, meditáciách,  skupinových prácach a spoločných rozhovoroch. Bolo nám jednoducho dobre, zažili sme pravé sesterstvo. 
Sr. M. Ester Lahová SSpS nás povzbudila k tomu, aby sme sa svojím bezvýhradným zasvätením a živým svedectvom usilovali napĺňať naše poslanie. 
Naše milosrdenstvo potrebujú deti, mladí ľudia, ľudia stredného veku i starí. Sme vďačné Bohu za tento čas načerpania nových síl.

FOTO

 

Formačné stretnutia sestier 

V Roku zasväteného života v rámci permanentnej formácie sa uskutočnili dve formačné stretnutia pre najstaršie sestry v komunitách vo Vrícku a v Nesvadoch a tri stretnutia sestier v Badíne, aby si nanovo uvedomili, že zasvätený život nepatrí nám, ale je Božím darom pre Cirkev a svet. Preto máme cítiť zaň svoju zodpovednosť, bdieť nad ním, aby sme zostali verné svojmu poslaniu..

Prvé stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 20. až 26. júla 2015 a zúčastnilo sa na ňom 16 sestier, ktoré zložili prvé sľuby v rokoch 1971 - 1974 a v roku 1975. 

Spoločné slávenie sv. omše, modlitby, rozjímania, skupinové práce, spoločné rozhovory boli prostriedkami duchovnej obnovy a pookriatia.      
Sr. M. Ester Lahová SSpS povzbudila sestry k tomu, že podľa príkladu Panny Márie zasvätená osoba vyjadruje svoju duchovnú plodnosť otvorením sa Slovu, aby sa svojím bezvýhradným zasvätením a živým svedectvom pričiňovala o budovanie nového ľudstva. 
Sestry si s radosťou v srdci zaspomínali na svoje noviciátne časy a komunity, v ktorých žili a pracovali. Keďže väčšina z nich prežila dlhé roky na Velehrade, navštívili ho v sobotu 25. júla. Popoludní 23. júla putovali na Staré Hory a 24. júla sa zúčastnili na vešperách Benediktínov na Sampore.  
Druhé stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 22. až 28. augusta 2015 a zúčastnilo sa na ňom 21 sestier, ktoré zložili sľuby v rokoch 1975 - 1979 a jedna sestra v roku 1973. 
Mimoriadnym dňom bol pondelok 24. augusta, kedy sa sestrám počas celého dňa venovala sr. Bohdana Bezáková CJ s témou: "Stredný vek a jeho prežívanie v rehoľnom živote – Odhalenie pokladu, ktorý je vo mne". Ako psychoterapeutka poukázala na to, čo máme robiť, aby u nás nedošlo k tzv. „vyhoreniu“ v rehoľnom živote, ktoré by nás obralo o všetku chuť k duchovnému životu a konaniu dobra.
Napokon v dňoch 31. augusta až 6. septembra 2015 sa stretla posledná skupina 23 sestier, ktoré zložili prvé sľuby v rokoch 1980 - 1984 a jedna sestra v roku 1973. Väčšina z týchto sestier mala noviciát „vonku“ a bolo veľmi zaujímavé aj to, že niektoré sestry v takýchto  noviciátnych skupinách zažili spoločné stretnutie po prvýkrát. Počas stretnutia vládla radostná atmosféra, návšteva Sampora a opekačka v záhrade seminára všetkým urobila dobre. Samozrejme všetok ostatný čas bol venovaný modlitbe, meditácii a formačným aktivitám. Svojou skúsenosťou zo zasväteného života a psychoterapeutickým poznaním nás obohatila aj sr. Bohdana Mrázová z CJ. Vštepovala do nás uvedomenie si vysokého stupňa vlastnej hodnoty. Vedomie vlastnej hodnoty nám môže veľmi pomôcť k cieľu milovať. 
Kiežby život každej jednej z nás stále jasnejšie odzrkadľoval život Ježiša Krista a bol vnímavý na potreby dnešného sveta.
sr. M. Júlia
 

Permanentná formácia

 Dotýka sa dospelého človeka, ktorý sa má s prezieravosťou pozerať na svoju budúcnosť tak, že ju vytvára každodenne s trpezlivosťou a dôverou.
Napomáha plno hodnejšiemu životu každého človeka, pretože mu pomáha „znovu získať hodnoty“ tým, že si uvedomuje a príjme to, čo je podstatné a nezmeniteľné a snaží sa zmeniť to, čo je menlivé a čo sa musí zmeniť.
Je osobnou a neodmysliteľnou povinnosťou človeka, aby si mohol zreformovať svoje správanie, postoje pred sebou, pred Bohom, pred spoločnosťou či spoločenstvom.
Nie je to len zbieranie a uplatňovanie nových vedomostí, ale má predchádzať a liečiť nedorozumenia a trápenia, ktoré ľahko vznikajú, keď skupiny rôzneho veku majú žiť a pracovať spoločne.
Má pomôcť rehoľníkovi „spojiť vernosť s tvorivosťou“. Chráni pred skostnatením a ustrnutím, pomáha živo a opravdivo vydávať svedectvo o Božom kráľovstve v tomto svete a o charizme inštitútu.
Napomáha plno hodnejšiemu životu každého človeka, pretože mu pomáha „znovu získať hodnoty“ tým, že si uvedomuje a príjme to, čo je podstatné a nezmeniteľné a snaží sa zmeniť to, čo je menlivé a čo sa musí zmeniť.

 


Ďalšie články v sekcii:

IDENTITA
POSLANIE
LOGO
ŠTRUKTÚRA KONGREGÁCIE
KOMUNITY
KALENDÁR
JUNIORÁT
NOVICIÁT
POSTULÁT
O NAŠICH SPOLOČENSTVÁCH

MYŠLIENKA DŇA


Kedy začnete žiť v Bohu? Až keď objavíte, aké príjemné je Božie jarmo, pretože až do tohoto dňa to nespoznáte.

MODLITBY NA ÚMYSEL


Keď sa modlíš za druhých, budeš naplnený láskou - teda Duchom Svätým. Vtedy, keď Duch Svätý môže cez teba prúdiť, napĺňa aj teba!
Pridať umýsel >>

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE


Spiritualita
(2020-11-04 15:24:16)
KALENDÁR
(2020-09-30 13:34:54)
Apoštolát
(2020-09-30 13:28:55)
BLAHOREČENIE MAM
(2020-09-30 13:21:49)
Duchovná rodina
(2020-09-30 13:19:04)
© 2008 KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA | Created by Darius.sk All rights reserved.