SWF Object ... loading

Láska je stretnutím slobôd

 

V roku 2017 sa v našej provincii uskutočnili dni spoločenstva nezvyklým spôsobom. Boli totižto spojené s prednáškou Mons. Jaroslava Pechu, Th.D., profesora kánonického práva na tému: Kánonické právo v živote rehoľnej sestry.
Dni  spoločenstva sa uskutočnili v Badíne a to v dvoch termínoch 29. apríla a 6. mája 2017, aby sa ho mohli zúčastniť všetky sestry provincie. Prvého stretnutia sa zúčastnilo 78 sestier, na druhom stretnutí bolo 56 sestier. Staršie choré a nevládne sestry mali deň spoločenstva vo svojich komunitách a to vo Vrícku 7. mája, v Nesvadoch 8. mája a v Raslaviciach 10. mája 2017 so špeciálnym programom.
Dni spoločenstva nám umožnili pobudnúť spolu pri sv. omši, modlitbe, práci a rozhovoroch a navzájom sa povzbudiť. V miešaných skupinách sme sa mohli hlbšie pozrieť na Záverečný dokument Provinciálnej kapituly 2016 - 17. Provinciálna predstavená sr. M. Dária nás svojím príhovorom voviedla do reality provincie.   

Ani najdokonalejšiu ľudskú skupinu nie je možné porovnať so spoločenstvom, ktorého stredobodom je Kristus. 

FOTO

 

Zavŕšený dvojročný cyklus formácie

Dvoma augustovými formačnými stretnutiami v Badíne sme zavŕšili 2-ročný cyklus permanentnej formácie v Slovenskej provincii. 
Na stretnutí od 15. – 20. augusta 2016 sa zúčastnilo 31 sestier, ktoré zložili prvé sľuby v rokoch 1994 – 2000 a niektorých sestier
z iných skupín a od 22. – 27. augusta 2016 to bola skupina 26 sestier, ktoré zložili prvé sľuby v rokoch 2001 – 2010 a sr. Alojzína, ktorá mala prvé sľuby v roku 1986. 
Spoločná modlitba, reflexia, prednášky, skupinové práce a rekreácia – to všetko vyplnilo náš program a čas uplynul veľmi rýchlo. Pozvaná sr. Marta Andraščíková SSS nás svojou témou: Budovanie integrovanej osobnosti, veľmi obohatila. 
Na týchto stretnutiach sme mohli duchovne putovať aj do Kamerunu, pretože
sr. Stellamaris, aj keď si ešte po príchode na Slovensko veľmi neoddýchla, neváhala nám darovať svoj čas.
Človek nemôže vidieť sám seba. Nemôže sám sebe vyčítať niečo zo svojej tváre. Ak sa chce vidieť, potrebuje zrkadlo. Najlepším zrkadlom pre človeka je druhý človek. Na našich formačných stretnutiach sme sa usilovali práve o to: lepšie sa spoznávať, aby sme lepšie mohli zodpovedať Božej predstave o nás a o našom poslaní.

Vďaka ti, Pane, za tvoju pomoc pri tomto podujatí! 

FOTO
 

Prvé formačné stretnutie sestier v Badíne v roku 2016

Od 4. do 9. júla 2016 sa stretlo v Badíne 
27 sestier Slovenskej provincie v rámci permanentnej formácie s témou milosrden-stvo. Boli to sestry, ktoré sa v roku 2015 nemohli zúčastniť formačného stretnutia, alebo sa nemôžu zúčastniť so svojou skupinou a  sestry, ktoré mali prvé sľuby 
v rokoch 1987 – 1993.
Podstatou našej charizmy je milosrdenstvo. Prežívame Jubilejný rok milosrdenstva. Tento rok je pre nás privilegovaným časom, aby sme si ako sestry Božského Vykupiteľa uvedomili, že nesmieme žiť iba pre seba, ale sme tu pre iných, že evanjelium nestačí poznať, ale máme ním priam dýchať a žiť ho. Nebojme sa priznať si, v čom zaostávame, zobudiť sa a vykročiť na nové cesty s Kristom – vlastne tieto cesty nie sú nové, lebo nimi už kráčala matka Alfonza Mária. A tak sme sa na túto tému hlbšie zamýšľali pri sv. omšiach, meditáciách,  skupinových prácach a spoločných rozhovoroch. Bolo nám jednoducho dobre, zažili sme pravé sesterstvo. 
Sr. M. Ester Lahová SSpS nás povzbudila k tomu, aby sme sa svojím bezvýhradným zasvätením a živým svedectvom usilovali napĺňať naše poslanie. 
Naše milosrdenstvo potrebujú deti, mladí ľudia, ľudia stredného veku i starí. Sme vďačné Bohu za tento čas načerpania nových síl.

FOTO

 

Formačné stretnutia sestier 

V Roku zasväteného života v rámci permanentnej formácie sa uskutočnili dve formačné stretnutia pre najstaršie sestry v komunitách vo Vrícku a v Nesvadoch a tri stretnutia sestier v Badíne, aby si nanovo uvedomili, že zasvätený život nepatrí nám, ale je Božím darom pre Cirkev a svet. Preto máme cítiť zaň svoju zodpovednosť, bdieť nad ním, aby sme zostali verné svojmu poslaniu..

Prvé stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 20. až 26. júla 2015 a zúčastnilo sa na ňom 16 sestier, ktoré zložili prvé sľuby v rokoch 1971 - 1974 a v roku 1975. 

Spoločné slávenie sv. omše, modlitby, rozjímania, skupinové práce, spoločné rozhovory boli prostriedkami duchovnej obnovy a pookriatia.      
Sr. M. Ester Lahová SSpS povzbudila sestry k tomu, že podľa príkladu Panny Márie zasvätená osoba vyjadruje svoju duchovnú plodnosť otvorením sa Slovu, aby sa svojím bezvýhradným zasvätením a živým svedectvom pričiňovala o budovanie nového ľudstva. 
Sestry si s radosťou v srdci zaspomínali na svoje noviciátne časy a komunity, v ktorých žili a pracovali. Keďže väčšina z nich prežila dlhé roky na Velehrade, navštívili ho v sobotu 25. júla. Popoludní 23. júla putovali na Staré Hory a 24. júla sa zúčastnili na vešperách Benediktínov na Sampore.  
Druhé stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 22. až 28. augusta 2015 a zúčastnilo sa na ňom 21 sestier, ktoré zložili sľuby v rokoch 1975 - 1979 a jedna sestra v roku 1973. 
Mimoriadnym dňom bol pondelok 24. augusta, kedy sa sestrám počas celého dňa venovala sr. Bohdana Bezáková CJ s témou: "Stredný vek a jeho prežívanie v rehoľnom živote – Odhalenie pokladu, ktorý je vo mne". Ako psychoterapeutka poukázala na to, čo máme robiť, aby u nás nedošlo k tzv. „vyhoreniu“ v rehoľnom živote, ktoré by nás obralo o všetku chuť k duchovnému životu a konaniu dobra.
Napokon v dňoch 31. augusta až 6. septembra 2015 sa stretla posledná skupina 23 sestier, ktoré zložili prvé sľuby v rokoch 1980 - 1984 a jedna sestra v roku 1973. Väčšina z týchto sestier mala noviciát „vonku“ a bolo veľmi zaujímavé aj to, že niektoré sestry v takýchto  noviciátnych skupinách zažili spoločné stretnutie po prvýkrát. Počas stretnutia vládla radostná atmosféra, návšteva Sampora a opekačka v záhrade seminára všetkým urobila dobre. Samozrejme všetok ostatný čas bol venovaný modlitbe, meditácii a formačným aktivitám. Svojou skúsenosťou zo zasväteného života a psychoterapeutickým poznaním nás obohatila aj sr. Bohdana Mrázová z CJ. Vštepovala do nás uvedomenie si vysokého stupňa vlastnej hodnoty. Vedomie vlastnej hodnoty nám môže veľmi pomôcť k cieľu milovať. 
Kiežby život každej jednej z nás stále jasnejšie odzrkadľoval život Ježiša Krista a bol vnímavý na potreby dnešného sveta.
sr. M. Júlia
 

Permanentná formácia

 Dotýka sa dospelého človeka, ktorý sa má s prezieravosťou pozerať na svoju budúcnosť tak, že ju vytvára každodenne s trpezlivosťou a dôverou.
Napomáha plno hodnejšiemu životu každého človeka, pretože mu pomáha „znovu získať hodnoty“ tým, že si uvedomuje a príjme to, čo je podstatné a nezmeniteľné a snaží sa zmeniť to, čo je menlivé a čo sa musí zmeniť.
Je osobnou a neodmysliteľnou povinnosťou človeka, aby si mohol zreformovať svoje správanie, postoje pred sebou, pred Bohom, pred spoločnosťou či spoločenstvom.
Nie je to len zbieranie a uplatňovanie nových vedomostí, ale má predchádzať a liečiť nedorozumenia a trápenia, ktoré ľahko vznikajú, keď skupiny rôzneho veku majú žiť a pracovať spoločne.
Má pomôcť rehoľníkovi „spojiť vernosť s tvorivosťou“. Chráni pred skostnatením a ustrnutím, pomáha živo a opravdivo vydávať svedectvo o Božom kráľovstve v tomto svete a o charizme inštitútu.
Napomáha plno hodnejšiemu životu každého človeka, pretože mu pomáha „znovu získať hodnoty“ tým, že si uvedomuje a príjme to, čo je podstatné a nezmeniteľné a snaží sa zmeniť to, čo je menlivé a čo sa musí zmeniť.

 


Ďalšie články v sekcii:

IDENTITA
POSLANIE
LOGO
ŠTRUKTÚRA KONGREGÁCIE
KOMUNITY
KALENDÁR
JUNIORÁT
NOVICIÁT
POSTULÁT
O NAŠICH SPOLOČENSTVÁCH

MYŠLIENKA DŇA


Nechajme sa viesť Božou rukou bez strachu a netrpezlivosti.

MODLITBY NA ÚMYSEL


Keď sa modlíš za druhých, budeš naplnený láskou - teda Duchom Svätým. Vtedy, keď Duch Svätý môže cez teba prúdiť, napĺňa aj teba!
Pridať umýsel >>

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE


Spoločenstvo
(2017-12-12 11:04:10)
DUCHOVNÉ OBNOVY A AKCIE
(2017-12-12 10:42:39)
Spiritualita
(2017-12-12 10:42:07)
KALENDÁR
(2017-12-04 13:50:47)
MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIA
(2017-10-02 17:26:32)
© 2008 KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA | Created by Darius.sk All rights reserved.