Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/1/4/14fcbb0c-2c56-4661-a2a5-37bdfe8292c2/sdr.sk/web/_cms/include/sql.php on line 15
www.sdr.sk - Oficiálna stránka kongregácie sestier Božieho Vykupiteľa - LOGO
SWF Object ... loading

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia, Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa, spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na: www.gdpr.kbs.sk.

 

 

 

UŽITOČNÉ ODKAZY

 

Liturgia hodín

  

NAŠE PROVINCIE/REGIÓN

Maďarská

Rakúska

Americký región

 

NAŠE SESTERSKÉ KONGREGÁCIE

Oberbronn

Francúzska provincia

Nemecká a Rakúska provincia

Slovenská provincia

Wurzburg

Nemecká provincia

Americká provincia

 

blahorečenie MAM

alfonzamariaeppinger

congregatio SDR

Alžbetka, n.o.

Sväté písmo

KBS
Povolania

Rehole

Evanjelizácia
Christnet

Časopis ZZ

 

 

Priamy link na stránku neziskovej organizácie Alžbetka:

www.alzbetka-no.sk

 

ALŽBETKA

Anglický spisovateľ, esejista, novinár a katolícky filozof Chesterton vo svojom posolstve napísal:

„Až keď pochopíme život ako dar, svet ako zázrak, ráno ako začiatok dobrodružnej cesty, druhého človeka ako radostné stretnutie a príležitosť, stavajú sa obyčajné veci neobyčajnými.“

Zriadenie a rozvoj neziskovej organizácie Alžbetka, n.o. so sídlom v Spišskej Novej Vsi je na prvý pohľad jednou z obyčajných aktivít. Od jej založenia sa však mnohé udalosti stali neobyčajnými.

foto
 

Nezisková organizácia Alžbetka

so sídlom, Školská 4, 052 01 Spišská Nová Ves bola zaregistrovaná OÚ v Košiciach v registri neziskových organizácií dňa 12.8.2004. Týmto rozhodnutím jej bol odsúhlasený tento druh všeobecne prospešných služieb - organizovanie voľného času detí a mládeže prostredníctvom krúžkovej činnosti, animácia voľného času počas voľných dní organizovaním športových a turistických podujatí, príprava spoločenských a kultúrnych aktivít, možnosť čítania a zapožičiavania si literatúry, duchovná a sociálna pomoc starým a chorým ľuďom, duchovné obnovy, duchovné cvičenia a iné voľnočasové aktivity, usporadúvanie diskusných stretnutí, seminárov, kurzov a prednášok, vydávanie občasníka Alžbetka, zriaďovanie zariadení sociálnych služieb, výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, poskytovanie ambulantných sociálnych služieb a poskytovanie sociálneho poradenstva. Postupne nezisková organizácia zriaďovala nasledovné zariadenia:

 

1. Centrum pre deti a rodiny (CDR) 

Do 31.12.2018 pod názvom Krízové stredisko.

Cieľovou skupinou sú maloleté deti od 0 do 18 rokov

a/ ktorých doterajšia výchova je vážne ohrozená alebo vážne narušená;

b/ ktoré sú týrané a zanedbané;

c/ ktoré majú poruchy správania;

d/ ktoré pochádzajú zo sociálne a hmotne núdznych rodín;

Kapacita CDR je 18 detí.

          Dňa 15. 4. 2011 bola neziskovej organizácii udelená akreditácie podľa zákona 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele § 11, §12, §17.

          

2. Zariadenie pre seniorov

začali svoju činnosť 1.12. 2008 (ZpS) na základe registrácie Prešovského samosprávneho kraja, ktorý ako príslušný orgán v zmysle § 71a zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci vyhovel žiadosti neziskovej organizácie Alžbetka a zaradil Dom sv. Jozefa do registra subjektov, ktoré poskytujú sociálne služby v zmysle citovaného zákona na území Prešovského samosprávneho kraja dňa 16. 7. 2008. Kapacita ZpS je 14 klientov.

 

3. Materská škola

bola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky rozhodnutím MŠ SR pod číslom 7781/2010-917 ako jednotriedna súkromná materská škola s dátumom začatia činnosti od 1. septembra 2010.

               

 

Činnosť neziskovej organizácie Alžbetka môžete podporiť poukázaním 2% z Vašich už odvedených daní.

(tlačivá na stiahnutie: vyhlásenie, potvrdenie

 

Súkromná materská škola ALŽBETKA 


Hlavným cieľom materskej školy ALŽBETKA s prvkami Montessori je poskytovať bezpečné, podnecujúce prostredie, ktoré pomôže deťom adekvátne rozvíjať svoje skúsenosti, postoje, schopnosti a názory, ktoré sú podstatné pre celoživotné tvorivé myslenie a učenie. Ide predovšetkým o rozvoj celej osobnosti po stránke psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej, morálnej.
 
Materská škola vo svoje pedagogickej koncepcii vychádza z koncepcie Marie Montessori, ktorej základom je vytvárať také edukačné prostredie, ktoré umožňuje normálny prirodzený vývoj dieťaťa. Vnútorná potreba „niečomu sa naučiť“ sa vyvíja v tzv. senzitívnych fázach. Ide predovšetkým o určité obdobie, v ktorých je dieťa citlivé pre vnímanie a chápanie určitých javov vnútornej reality – sú to napríklad senzitívna fáza pre rozvoj pohybových činností, jazykových aktivít a morálneho cítenia.
 
Vo vzťahu k prvotnému vzdelaniu podporuje vzťah k prvotnému vzdelaniu a učeniu a vytvára podmienky k samotnému učeniu a poznaniu okolitého sveta kde zásadnú rolu zohrávajú špeciálne pomôcky, ktoré tvoria samotný základ k poznaniu sveta – napríklad: pomôcky potrebné na cvičenie činnosti „praktického života“, netradičné pomôcky na rozvoj zmyslovej, kozmickej, geografickej, kultúrnej, historickej, jazykovej výchovy, rozvoj matematických schopností.
 
Materská škola je zameraná na výchovu a vzdelávanie detí od 3 – 6 rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou tvoriacu heterogénnu skupinu v danej materskej škole.
 

Ako sme prežili prvý školský rok

 

Máme za sebou jeden školský rok. Bol plný poznávania seba, svojich kamarátov, prostredia materskej školy i okolitého sveta. Počas pobytu v materskej škole sme sa oboznamovali s jej pravidlami i s prácou s Montessori pomôckami.
 
 
Naše okolie sme spoznávali prostredníctvom zážitkového učenia a praktickej skúsenosti.
 
 
 
 
Učenie v materskej škole sa uskutočňovalo predovšetkým cez hru, hrové učenie, pohyb a pobyt vonku.
 
 
 
 
 
 Svoje zážitky a dojmy upevnené vedomosťami sme často vyjadrili v priebehu tvorivej činnosti v priestoroch materskej školy, alebo priamo v prírode.
 
 
 
Významné dni v roku, sviatky sme si priblížili a pripomenuli i dramatických stvárnením. Toto sú naši herci ...
 
 
 
V priebehu roka deti navštevovali záujmové útvary  Tvorivá dielňa, Zahrajme sa po anglicky, Náboženská výchova, Elementárne základy práce s PC, Detský aerobik.
 

Náš deň bol prepletený modlitbou a pravidelnou účasťou na sv. omši. Usilovali sme sa a naďalej sa usilujeme viesť deti v duchu kresťanskej lásky.

 

 
VIAC FOTO
 

Pedagogika Montessori

 

Z histórie

Autorkou pedagogiky Montessori je Dr. Mária Montessori, ktorá ako prvá žena dostala lekársky diplom. Venovala sa práci s mentálne zaostalými deťmi, ktoré po krátkom čase dosiahli úroveň svojich zdravých vrstovníkov. Rozhodla sa ponúknuť týmto deťom praktické aktivity z každodenného života, ktoré deti inštinktívne priťahovali a cvičenia so špeciálnym didaktickým materiálom za účelom systematickej výchovy jednotlivých zmyslov. Montessori zistila, že pokiaľ má dieťa v dostatočne stimulujúcom prostredí možnosť slobodného výberu činnosti, ktorej sa môže venovať tak dlho, ako potrebuje, dieťa stabilizuje svoju pozornosť a dosahuje stav hlbokého sústredenia pri práci so zvoleným materiálom. Dochádza k urýchleniu vnútorného vývinu, organizácii psychického života, čo sa prejaví psychickou rovnováhou, pracovnou disciplínou, zmenou správania a osobných rysov.

 

Prostredie

Pripravené prostredie v Montessori triede je vybavené materiálom, ktorý zodpovedá mentálnej úrovni dieťaťa. Všetko zariadenie je rozmermi prispôsobené deťom. Miestnosti, v ktorých sa deti pohybujú sú esteticky zladené, výzdoba je jednoduchá a funkčná, aby zbytočne neodpútavala pozornosť dieťaťa.
 

Metódy

Špecifikom Montessori metódy je používanie špeciálneho didaktického materiálu rozdeleného do niekoľkých skupín podľa schopnosti, ktorú rozvíja. Je umiestnený v otvorených policiach, kedykoľvek prístupný dieťaťu. Každá vec má svoje miesto. Ak dieťa ukončí prácu s materiálom, je vedené k tomu, aby ho vrátilo na pôvodné miesto. V Montessori škôlke dieťa môže získať základy z matematiky, jazyka, botaniky, zoológie, zemepisu, ktoré sú náplňou učebných osnov základných škôl.
 

Úloha pedagóga

Učiteľ v Montessori škôlke je dynamickým spojivom medzi pripraveným prostredím a dieťaťom. Starostlivo pripravuje prostredie. Pracuje s jednotlivcami alebo so skupinami. Do koncentrovanej činnosti dieťaťa nezasahuje, neopravuje chyby. Ak dieťa nepracovalo správne, učiteľ mu môže materiál ešte raz predviesť. Pomáha dieťaťu, aby sa rozvíjalo svojimi vlastnými silami.

 

 

 

 


Ďalšie články v sekcii:

AKTUALITY
CHORÍ A ZOMIERAJÚCI
OPUSTENÍ
UKRAJINA
KAMERUN
APOŠTOLÁT MODLITBY
INAK OBDAROVANÍ
RÓMOVIA
PASTORÁCIA MLÁDEŽE

MYŠLIENKA DŇA


Pre dušu, ktorá miluje Boha, nie je ťažké sa s ním zaoberať.

MODLITBY NA ÚMYSEL


Keď sa modlíš za druhých, budeš naplnený láskou - teda Duchom Svätým. Vtedy, keď Duch Svätý môže cez teba prúdiť, napĺňa aj teba!
Pridať umýsel >>

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE


Spiritualita
(2020-10-01 14:29:38)
KALENDÁR
(2020-09-30 13:34:54)
Apoštolát
(2020-09-30 13:28:55)
BLAHOREČENIE MAM
(2020-09-30 13:21:49)
Duchovná rodina
(2020-09-30 13:19:04)
© 2008 KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA | Created by Darius.sk All rights reserved.