Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/1/4/14fcbb0c-2c56-4661-a2a5-37bdfe8292c2/sdr.sk/web/_cms/include/sql.php on line 15
www.sdr.sk - Oficiálna stránka kongregácie sestier Božieho Vykupiteľa - LITURGIA
SWF Object ... loading

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia, Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa, spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na: www.gdpr.kbs.sk.

 

 

 

UŽITOČNÉ ODKAZY

 

Liturgia hodín

  

NAŠE PROVINCIE/REGIÓN

Maďarská

Rakúska

Americký región

 

NAŠE SESTERSKÉ KONGREGÁCIE

Oberbronn

Francúzska provincia

Nemecká a Rakúska provincia

Slovenská provincia

Wurzburg

Nemecká provincia

Americká provincia

 

blahorečenie MAM

alfonzamariaeppinger

congregatio SDR

Alžbetka, n.o.

Sväté písmo

KBS
Povolania

Rehole

Evanjelizácia
Christnet

Časopis ZZ

 

 

Sympózium v Ružomberku

Ctihodná Božia služobnica matka Alfonza Mária sa narodila 9. 9. 1814 v kúpeľnom mestečku Niederbronn vo Francúzsku. Z jej založenia pochádzajú aj dve kongregácie pôsobiace na Slovensku - Kongregácia sestier Božškého Vykupiteľa a Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa.

Jej dvesté narodeniny sme spoločne oslávili 29. 8. 2014 v Ružomberku, kde sa v priestoroch Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Aule Jána Pavla II. konalo sympózium na tému: Veľkosť jednoduchého životaMedzi prednášateľmi boli sr. Lucella Maria Werkstetter (bývalá generálna predstavená Oberbronnskej kongregácie), sr. M. Katarína Krištofová SDR (generálna predstavená Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa), Mgr. Ľubomír Grega (špirituál v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne), S.S.Dr. Blažej Štrba (prednášajúci biblikum v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne) a doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD (prodekan na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity).

Súčasťou sympózia bolo predstavenie histórie a súčasnosti oboch kongregácií, svedectvo laických členiek Duchovnej rodiny SDR a film o živote a diele matky Alfonzy Márie.

Vyvrcholením bola slávnostná svätá omša o 16.00 hod v Univerzitnom kostole Sv. Rodiny, ktorú celebrovali traja biskupi - Mons. Ján Orosch, Mons. Štefan Sečka a Mons. Tomáš Galis a viacerí kňazi za účasti sestier oboch kongregácií, laických členiek a ďalších spolupracovníkov.

FOTO

 

Jubileum 

 

Obežník III. k jubileu narodenia MAM

 

Slávenie 200. narodenín

ctihodnej matky Alfonzy Márie

 

Motto: Veľkosť jednoduchého života

 

Milé spolusestry, členky Duchovnej rodiny,

spolupracovníci a milí priatelia!

 
Od 9. septembra 2012 pracujeme už druhý rok na príprave dvestého výročia narodenia ctihodnej matky Alfonzy Márie.
Je to rok, v ktorom sa intenzívnejšie zaoberáme životom a dejinami Alžbety Eppingerovej, matky Alfonzy Márie – osobne, v spoločenstve, s laikmi a vo všetkých našich činnostiach.
Charizma a spiritualita matky Alfonzy Márie si od nás vyžaduje v dnešnom globalizovanom svete obnovenú inkulturáciu a stálu aktualizáciu.
V pracovnej mape sme vám pripravili ponuky, ktoré vám môžu byť užitočné, aby ste si slávnosť jej narodenín a podujatia na rôznych úrovniach mohli dobre naplánovať.
Navrhujeme vám, pripraviť v každej provincii zodpovedajúci program a koordinovať
ho s vašimi spoločenstvami v provincii/regióne/delegácii.
 
Tretí rok prípravy bude prebiehať od 9. septembra 2013 a skončí 7. septembra 2014.
V treťom roku prípravy 2013-2014 bude ťažiskovým bodom SPIRITUALITA MATKY ALFONZY MÁRIE.
Naším prianím je, aby sme takto obnovené mohli našu spoločnú misiu v nádeji
a v radosti viesť ďalej.
K dispozícii máte Kalendár, ktorý nás pri tomto slávení na celom svete spája.
Ďalšie možné iniciatívy:
2013-2014
- Duchovné cvičenia, Dni duchovnej obnovy, modlitbové večery a ďalšie duchovné aktivity.
- Dni otvorených dverí v spoločenstvách
- Sociálne iniciatívy – spolupráca s laikmi na celom svete
- «Fórum» rodín v rôznych provinciách/regiónoch a delegáciách
- Kultúrne podujatia: výstavy, hudobné večery, literárne pásma, divadelné hry, Power Point, videá film atď.
- Viditeťný znak – šatka, ktorú budú mať všetky sestry počas jubilea. Ďalej: 
pohľadnice, záložky do knihy, perá.
- Nástenný obraz s prameňom, ktorý preteká všetkými krajinami (vychádzajúc
a končiac v materskom dome v Oberbronne).
- Partnerské kontakty medzi spoločenstvami v rôznych krajinách - predovšetkým
medzi mladými sestrami.
- Príhovory, prednášky a homílie biskupov, kňazov a laikov o matke Alfonze Márii
pozbierať a dať k dispozícii Komisii na prípravu 200. jubilea narodenia MAM
- Plánovanie pútí do Niederbronnu a Oberbronnu pre sestry a laikov – v dobrom
časovom predstihu sa prihlásiť generálnemu vedeniu v Oberbronne.
 
09. september 2013
Otvorenie jubilejného roka na úrovni kongregácií
Vďakyvzdanie: slávnostná bohoslužba v spoločenstvách, dni modlitieb
Vyhodnotenie prípravného roka 2012-2013 (krátky Feedback) na úrovni kongregácií
 
Rok 2014
07. september 2014
Ukončenie 200. jubilea narodenia ctihodnej matky Alfonzy Márie v Oberbronne
Analogicky môže každé spoločenstvo/región/delegácia/krajina pripraviť svoj vlastný
program aktivít, so zapojením laických členov, spolupracovníkov, mladých, rodín,
farností a priateľov, aby slávnostné ukončenie 200. jubilea narodením matky Alfonzy
Márie bolo dôstojné.
 
2. Publikácie
Niekoľko publikácií je v prípravnej fáze. Všetky provincie/regióny/delegácie sú pozvané zostaviť program s obsahom našej spirituality a našej charizmy.
2.1. Pramene
Podľa nového zoradenia dokumenty týkajúce sa osobnosti matky Alfonzy Márie sú
v archíve Postulácie kauzy blahorečenia matky Alfonzy Márie v Ríme, kontaktná adresa: postulazionemam@libero.it
2.2. Doplniťpreklady chýbajúcej literatúry podľa zoznamu (pracovná mapa)
2.3. Biografie matky Alfonzy Márie Eppingerovej
1. Nová biografia matky Alfonzy Márie. Na jej preklade z francúzštiny do nemčiny
sa pracuje; obsahuje nové štúdie o matke Alfonze Márii.
2. Hrdinské čnosti matky Alfonzy Márie sú k dispozícii vo francúzštine.
3. Krátka biografia o matke Alfonze Márii bude vydaná vo všetkých jazykoch našich
troch kongregácií. Má poslúžiť ľuďom dneška a bude publikovaná na populárno-vedeckej rovine.
2.4. Po stopách matky Alfonzy Márie – jej život – jej cesta viery
Manuál vo všetkých našich jazykoch pre pútnikov na miestach založenia kongregácie
a života zakladateľky.
2.5. Spoločný kalendár 2014
Predstaví všetky tri kongregácie, ktoré pochádzajú zo založenia matky Alfonzy Márie
Eppingerovej.
 
3. Púte do Niederbronnu a Oberbronnu - plánovanie
Púť je dobrou a dnes veľmi cennou formou duchovnej skúsenosti. Miesta založenia majú príťažlivú silu a motivujú nás vrátiť sa k prameňom.
Ďakujeme vám za vaše modlitby, vašu spoluúčasť a spoluúčinkovanie, aby bol čas jubilea naplnený a vydarený. Náš Pán, ktorý je nekonečne dobrý, nech daruje bohatstvo svojho požehnania a svojej milosti všetkým sestrám, spolupracovníkom a priateľom.
Nech v nás roznieti novú radosť a oduševnenie spolupracovať naďalej na diele vykúpenia.
Sestry v spoločenstvách našich kongregácií povzbudzujeme, aby boli oporou v námahách a zázemím modlitby a obety pre tie sestry, ktoré pracujú v apoštoláte medzi chudobnými na tele i na duchu a mladými ľuďmi. V prípravách na toto jubileum máme jedinečnú príležitosť otvoriť dvere našich spoločenstiev a deliť sa so všetkými o bohatstvo charizmy našej ctihodnej zakladateľky.
Vyprosujeme vám, aby výnimočná udalosť, na ktorú sa pripravujeme, sprítomnila ctihodnú matku Alfonzu Máriu ľuďom nášho okolia práve prostredníctvom nás, jej sestier. Toto bude najkrajší spôsob, akým si ju uctíme.
Odporúčame vás a všetkých ostatných, ktorí budú s nami toto jubilem sláviť, pod ochranu a príhovor Panny Márie a svätého Jozefa.
 
V mene všetkých členiek komisie sestersky s vami spojená
Sr. Katarína Krištofová, SDR
vedúca projektu jubilea
Rím, 19. marec 2013, sviatok svätého Jozefa patróna našich kongregácií

 

link: www.alfonzamariaeppinger.com

 

Obežník II. k jubileu narodenia MAM

 

Všetkým sestrám a priateľom ctihodnej matky Alfonzy Márie

Milé sestry a milí priatelia!

 
Srdečne vás pozývame k intenzívnej príprave na 200. jubileum narodenia našej zakladateľky. Ako sme vám už písali, pred nami je obdobie od septembra 2012 do septembra 2013– ako prvá etapa prípravy, aby sme nanovo a hlbšie spoznávali život a dejiny Alžbety Eppingerovej – ctihodnej matky Alfonzy Márie.
V prvom obežníku sme uviedli, že dobré poznanie ctihodnej matky Alfonzy Márie je
predpokladom hlbšieho porozumenia charizmy, aby sme ju mohli podávať ďalej
a tak poukazovať na jej aktuálnosť. Jej spisy sú pravým prameňom ako ju lepšie spoznať.
Pritom berieme do úvahy jej život, jej sociálny kontext, jej životnú skúsenosť a jej
rozhodnutia.
Jej korene a jej sila spočívajú v kresťanskom základe jej rodiny, ktorá žila veľmi
jednoducho a chudobne. Kresťanský spôsob života rodiny Eppingerovej zanechal na osobnosti našej zakladateľky hlboké stopy. Veľa osôb, ako rodičia, farár Reichard
a mnohí ďalší ju formovali a ukazovali jej postupne cestu do budúcnosti.
Alžbeta už ako dieťa dostala výnimočný dar viery a neskôr dozrievala aj prostredníctvom chorôb. To všetko malo vplyv na to, že v nej rástla hlboká dôvera k
Bohu. Mnoho dosiahla aj vďaka svojmu silnému charakteru a disciplíne.
Od detstva a potom v mladosti majú sväté omše a eucharistická poklona pre Alžbetu
najväčší význam. Okrem toho ju veľmi priťahuje meditácia nad utrpením Krista
a z toho čerpá Alžbeta silu na svojej ceste dokonalosti. I keď ako dospievajúca nie je
ušetrená ničoho a musí vydržať určitý druh „temnej noci“ i duchovné prázdno. Občas
musí premáhať aj nechuť k modlitbe a pochybnosti o Božom milosrdenstve.
Smelo a vďaka silnej vôli zdoláva všetky skúšky a nikdy nestráca odvahu. Keď v roku
1846 znovu ochorie, Pán ju nechá prežívať jeho prítomnosť, dáva jej milosť vidieť ho a hovorí k nej.
Alžbeta Eppingerová je pre nás privilegovaným svedkom kresťanskej viery. Hĺbka jej
mystických skúseností podmieni prvú časť jej života. Z jej hlbokého spojenia
s Kristom rastie neúnavná láska k chudobným a núdznym.
Jej povolanie ju pobáda dať zrod novej kongregácii, čo vo vtedajšom historickom
kontexte nie je vôbec ľahké.
Cieľom obdobia tejto našej spoločnej intenzívnejšej prípravy má byť to, aby sme
nanovo objavili a prehĺbene prežívali jej charizmu a odovzdávali ju ďalej. Len tak
vytvoríme širokú rodinu na celom svete, ktorá je hrdá na svoju spoločnú duchovnú
matku.
Komisia pre prípravu tohto jubilea vám dáva k dispozícií digitálnu pracovnú mapu so
zozbieraným textom, obrazmi a prezentáciami.
Tento materiál má slúžiť ako impulz a podnet k meditácii, modlitbe, pri stretnutiach
a rozhovoroch; nie sú však povinnosťou. Texty je možné zmeniť a prispôsobiť
na rôzne situácie. Pri príprave zbierky materiálu komisia pamätala na všetky sestry troch kongregácií.
Vnímajme toto jubileum ako výzvu: zastaviť sa, stíšiť sa, spomaliť v dynamike
každodennosti i zhonu a využime ho ako príležitosť na správnu navigáciu nášho vnútra.
Zamyslíme sa každá osobitne nad svojím vlastným povolaním vo svojej kongregácii.
Spoznávajme našu zakladateľku a veľkodušne „chváľme“ matku Alfonzu Máriu „pre
jej činy, jej múdrosť a jej statočnosť“ ako to znie v starozákonnej knihe Sirachovcovej
(Sir 44,1-4).
Len človek obdarený milosťou, ktorý prekročí sám seba a dá sa do služby blížnemu
dokáže osloviť druhých; a takú spoznávame v dejinách aj našu zakladateľku.
V sesterskej láske a prostredníctvom charizmy našej ctihodnej zakladateľky spojené,
môžeme naplnené Kristovou láskou v novej radosti a spoločenstve niesť túto vzácnu
charizmu ďalej. Za to sa všetci modlíme!
 
Sr. Katarína Krištofová, SDR
vedúca projektu Jubilea
Rím, 31. júl 2012
_____________________________
Pracovná mapa:
1. Modlitba k 200. jubileu
2. Logo k 200. jubileu
3. Kalendár sviatkov k 200. jubileu
4. Program k jednotlivým sviatkom
5. Impulzy k jednotlivým sviatkom
6. Literatúra o ct. matke Alfonze Márii vo všetkých jazykoch
7. Literatúra na tému „vykúpenie“ - všeobecne
8. Zošit piesní k jubileu
9. Digitalizované diela o MAM
 

 

Obežník I. sr. M. Kataríny Krištofovej, vedúcej projektu Jubilea:

 

Všetkým sestrám a priateľom ctihodnej matky Alfonzy Márie

Milé sestry a milí priatelia!

S radosťou sme prijali správu, že 19. decembra 2011 Jeho Svätosť, Benedikt XVI. podpísal dekrét o heroických čnostiach našej zakladateľky matky Alfonzy Márie Eppingerovej.
Táto správa prichádza práve vo chvíli, keď my, jej sestry na celom svete, chystáme   oslavu 200-ročného jubilea jej narodenia, ktoré si 9. septembra 2014 chceme pripomenúť slávnostným spôsobom.    
Pre nás všetkých - sestry aj laikov - je to veľká udalosť, ktorá si od nás vyžaduje intenzívnu a hlbokú formu prípravy. Veríme, že táto oslava prinesie nám, Cirkvi, spoločnosti a predovšetkým mladým ľuďom na celom svete svoje ovocie.
Všetky sestry troch kongregácií, ktoré pochádzajú zo založenia matky Alfonzy Márie, si pri príležitosti 200-ročného jubilea narodenia zvolia ako tému dôležité aspekty spirituality ctihodnej matky Alfonzy Márie, nad ktorými budú uvažovať a prehlbovať sa v nich. 
Téma jubilea Veľkosť jednoduchého života sa bude trojročnou prípravou tiahnuť ako zlatá niť a bude sa nachádzať vo všetkých zložkách slávenia jubilea. 
Počas tohto obdobia chceme upevniť našu charizmatickú identitu. Každá sestra nech sa snaží nanovo prežívať svoje poslanie vo vedomí, že tým má účasť na apoštolskom zaangažovaní kongregácie.
 

1. Čas prípravy

 

Prvá etapa prípravy 2012-2013:

Spoznávanie dejín Alžbety Eppingerovej – ctihodnej matky Alfonzy Márie

 
Práve v tejto etape sa budeme viac zameriavať na život našej zakladateľky, ctihodnej matky Alfonzy Márie. Podstatné bude spoznávať jej dejiny, jej sociálne prostredie, jej osobu, jej životnú skúsenosť a jej rozhodnutia.  
 
V prvej etape prípravy odporúčame zaoberať sa jej osobnosťou. Vieme, že medzi nami už niet nikoho, kto by ešte osobne poznal ctihodnú matku Alfonzu Máriu alebo stretol jej prvé sestry. Preto, ak ju chceme lepšie poznať a  lepšie jej porozumieť, musíme čerpať z tých prameňov, ktoré máme k dispozícii.
 
Dobré poznanie ctihodnej matky Alfonzy Márie je predpokladom hlbšieho porozumenia charizmy, aby sme ju mohli podávať ďalej a tak poukazovať na jej aktuálnosť. Cieľom prípravy má byť získanie nového poznania a nového pohľadu, pretože poznaním jej života, jej spirituality a jej charizmy dáme priestor na rast v láske.
 
 

Druhá etapa prípravy 2013-2014:

Spiritualita Ctihodnej matky Alfonzy Márie

 
Stále viac a hlbšie chceme prenikať do spirituality ctihodnej matky Alfonzy Márie a dať jej v našom živote čoraz väčší priestor. „Duch dcér Božského Vykupiteľa má byť Duchom Ježiša Krista. Celý ich život má byť nasmerovaný podľa tohto božského vzoru. Jeho Duch ich má celkom oživovať a tak úplne preniknúť, aby sa prejavoval vo všetkých ich slovách a skutkoch, aby každá sestra mohla povedať s apoštolom: ‚Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus‘ (Gal 2, 20), aby sa tak v celom jej bytí zjavoval život Ježiša Krista“ (porov. Prvé pravidlá 1, III). Matka Alfonza Mária z toho žila a podľa toho účinkovala.
Bola ženou, ktorej život bol poznačený bolesťou, chorobou a prácou. O svojom živote nenapísala žiadnu teologickú reflexiu alebo komentár, ani nám nenechala nijaký zápisník. Iba sa snažila svojim sestrám opravdivo sprostredkovať pravého Božieho ducha.  Osobne sprevádzala prvé sestry na nové miesta pôsobenia a uvádzala ich do nového spôsobu života. 
 
V tomto zmysle chceme v obidvoch etapách usporiadať podujatia na viacerých úrovniach.
 

2. Oslavy 200-ročného jubilea narodenia

 
Nasledujúce roky sa budú niesť v znamení intenzívnej vnútornej prípravy a vyvrcholia jubilejnými slávnosťami v generálnom materskom dome v Oberbronne.
Všetky sestry sú pozvané vydať sa na cestu duchovnej a apoštolskej obnovy. Dajme sa osloviť podstatou posolstva našej zakladateľky. Totiž jeho aktuálnosť nás bude pobádať k úsiliu podávať ďalej ľuďom dneška to, čo sme od našej zakladateľky prijali.
 

3. Modlitba k 200-ročnému jubileu narodenia Ctihodnej matky Alfonzy Márie

 
Nebeský Otče,
ctihodná matka Alfonza Mária
bola vnímavá na dary Ducha Svätého
a vo svojom živote sa nechala fascinovať krížom.
 
Otvorená znameniam doby
bola pre všetkých trpiacich
znakom tvojej lásky.
 
Ježišu, buď naším vodcom na cestách priateľstva s tebou,
aby sme v tajomstve kríža aj my objavili zmysel života a prameň pravej radosti.
 
Duchu Svätý, oduševňuj nás,
aby sme uvedomelejšie šli po ceste prípravy na toto jubileum.
 
Pomôž nám veľkodušne
odpovedať na povolanie,
ktoré sme od teba dostali ako dar,
aby sme vo všednom živote
budovali spoločenstvo
a s nadšením spolupracovali
na diele vykúpenia
ako aj na vytváraní civilizácie lásky.
 
Daruj nám milosť vytrvalosti,
aby sme žili
ako naša ctihodná matka Alfonza Mária,
evanjeliovým štýlom v duchu blahoslavenstiev
a vedené Máriou, Matkou Vykupiteľa
sme sa jedného dňa mohli spolu s tebou
tešiť v nebi. Amen.
 
Intenzívnou prípravou na toto jubileum narodenia zakladateľky sa viac otvoríme tajomstvu vykúpenia. Ctihodná matka Alfonza Mária nech je pre nás naďalej naším vzorom a našou sprievodkyňou, aby sme tak ako ona, všetkým ľuďom pomohli zakúsiť vykupujúcu Kristovu lásku (porov. M. Nagel, Životné pramene kongregácie).
 
Očakávame od toho aj hlboké spojenie medzi všetkými sestrami – roztrúsenými po celom svete, aby sme v našej spoločnej misii naďalej plné radostnej nádeje pokračovali a dokázali „vo všetkom, vždy a všade vidieť Boha, len Boha samého“ (ctihodná matka Alfonza Mária) a prinášali Boha trpiacim a hľadajúcim ľuďom dneška.
 
Ctihodná matka Alfonza Mária nás prostredníctvom svojich vízií určitým spôsobom pobáda, aby sme tak ako ona preberali zodpovednosť za Cirkev i spoločnosť a v rôznorodosti našich darov podľa jej príkladu dnes žili.
 
V sesterskej láske s vami spojená pozdravuje
Sr. Katarína Krištofová, SDR
vedúca projektu Jubilea
Rím, 2. január 2012

 

 

Genesa loga
 
 
Inšpirácia: Tabernaculum  
v rodnom dome ctihodnej matky Alfonzy Marie Eppingerovej
Niederbronn
 
 
     Tri elipsy – tri súčasné kongregácie v tajomstve Najsvätejšej Trojice, uznávajúce ctihodnú matku Alfonzu Máriu Eppingerovú za svoju zakladateľku.
 
     Elipsy sú vo farbách vlajok jednotlivých krajín, kde sídlia generaláty (Francúzsko, Nemecko, Taliansko).
 
     V strede elíps je vložené číslo 200, ktoré označuje časový úsek od narodenia až podnes.
 
     Pozdĺž elipsy, ktorá je vo farbách francúzskej vlajky, je vpísané jej meno – tak ako sa podpisovala – Alphons Maria s jej priezviskom, pretože odtiaľ pochádzala, avšak jej meno prechádza aj ďalšími dvoma elipsami.
 
     Trojjediný Boh (tri elipsy) posiela Alžbetu na tento svet, aby v duchu Ježiša Krista žila, modlila sa, pracovala a tak plnila Božiu vôľu.
 
     Dynamika elíps znamená – plnenie, napĺňanie a život, v tajomstve vykúpenia.
 
     Roky 1814-2014 označujú obdobie, ktoré si pripomíname.
 

 

 


Ďalšie články v sekcii:

CHARIZMA SDR
SPIRITUALITA SDR
ZASVATENIE
VYKÚPENIE
PATRÓNI SDR
OBNOVA
MODLITBA

MYŠLIENKA DŇA


Kedy začnete žiť v Bohu? Až keď objavíte, aké príjemné je Božie jarmo, pretože až do tohoto dňa to nespoznáte.

MODLITBY NA ÚMYSEL


Keď sa modlíš za druhých, budeš naplnený láskou - teda Duchom Svätým. Vtedy, keď Duch Svätý môže cez teba prúdiť, napĺňa aj teba!
Pridať umýsel >>

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE


Spiritualita
(2020-11-04 15:24:16)
KALENDÁR
(2020-09-30 13:34:54)
Apoštolát
(2020-09-30 13:28:55)
BLAHOREČENIE MAM
(2020-09-30 13:21:49)
Duchovná rodina
(2020-09-30 13:19:04)
© 2008 KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA | Created by Darius.sk All rights reserved.