SWF Object ... loading

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia, Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa, spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na: www.gdpr.kbs.sk.

 

 

 

UŽITOČNÉ ODKAZY

 

Liturgia hodín

  

NAŠE PROVINCIE/REGIÓN

Maďarská

Rakúska

Americký región

 

NAŠE SESTERSKÉ KONGREGÁCIE

Oberbronn

Francúzska provincia

Nemecká a Rakúska provincia

Slovenská provincia

Wurzburg

Nemecká provincia

Americká provincia

 

blahorečenie MAM

alfonzamariaeppinger

congregatio SDR

Alžbetka, n.o.

Sväté písmo

KBS
Povolania

Rehole

Evanjelizácia
Christnet

Časopis ZZ

 

 

Blahorečenie

matky Alfonzy Márie Eppingerovej,

zakladateľky

Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa,

sa uskutočnilo 9. septembra 2018

v Štrasburgu

                                 

 

"Kde sú dvaja alebo traja..., tam som ja medzi nimi"

V dňoch od 31. 8.- 8. 9. 2018 sme na spoločné modlitby prichádzali do farského kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v Badíne. Spolu s vdp. Milošom Jakubikom a farníkmi sme sa modlili posvätný ruženec, večerné chvály a novénu ku ct. Božej služobnici matke Alfonze Márii, ktorou sme vyprosovali oživenie viery v rodinách našej farnosti.
komunita Badín
 

Prípravy v Bratislave

Intenzívna príprava na blahorečenie matky Alfonzy Márie začala v bratislavskej komunite 28.8., teda na výročie založenia našej kongregácie. Program začal o 17:30 krátkou inscenáciou zo života Matky Alfonzy, pokračoval krátkymi "správami z Vatikánu" o schválení dekrétu a následne sme v krátkosti predstavili heroické čnosti, ktoré našu Zakladateľku charakterizovali. Program pokračoval modlitbou 1.dňa novény, vešperami a slávnostnou sv. omšou, ktorej predsedal p.Pius,OP. Po sv. omši nasledovala ešte krátka animovaná adorácia o povolaní k svätosti. Nasledujúce dni sme pokračovali v modlitbe novény v kláštornej kaplnke. Naše pozvanie prijalo denne viacero ľudí. Ďakujeme Pánovi, že sme mohli prežiť požehnané dni spolu s našou Matkou Zakladateľkou.

FOTO

 

Prípravy na blahorečenie na Mariánskej hore

Na súkromnej úrovni využívame materiály, ktoré boli vydané v posledných rokoch. Spoločne si čítame myšlienky povzbudzujúce k horlivejšiemu duchovnému životu, modlime sa rozjímavý ruženec, novénu a adorujeme. Dňa 27.8.2018 sme sa zúčastnili modlitbového večera v bazilike sv. Jakuba, ktorý pripravili a obohatili prezentáciami spolusestry z komunity v Levoči. Prítomné boli aj spolusestry zo Spišských Vlách, členky duchovnej rodiny i kňazi. Pozývame Vás na ďakovnú svätú omšu 17. 9. 2018 o 16.00 hod. pre obe komunity a členky duchovnej rodiny u nás na Mariánskej hore.
                                                                                                sestry z Mariánskej hory
 

Modlitbový večer v Levoči

Modlitbový večer s matkou Alfonzou Máriou v Levoči sa uskutočnil 27.8.2018 v bazilike sv. Jakuba o 18.00 hodine. Prítomným veriacim sme ponúkli posvätný ruženec, ktorý bol popretkávaný úryvkami zo života našej zakladateľky a jednotlivé desiatky boli obetované za určité skupiny ľudí, ktorí sa potom aj desiatok modlili. Túto modlitbu ruženca viedol p. dekan František Dlugoš, ktorý následne slúžil a obetoval sv. omšu za sestry Božského Vykupiteľa, ako aj za členky duchovnej rodiny.

FOTO

 

Šírenie úcty k  matke Alfonze Márii v Spišských Vlachoch

Modlitbový večer s MAM v Spišských Vlachoch  sa uskutočnil v štvrtok 19. júla 2018. Tým sa odštartovala etapa mnohých modlitbových stretnutí na Slovensku pred blahorečením MAM. Pred večernou svätou omšou mali veriaci možnosť zúčastniť sa modlitby posvätného ruženca, ktorá bola obohatená o rozjímanie nad jednotlivými tajomstvami s myšlienkami  MAM . Po slávení  svätej omše  nasledovala  moderovaná adorácia popretkávaná spevom piesní. Okrem duchovného povzbudenia a záverečného eucharistického požehnania si každý do svojho domova odnášal i modlitbu k MAM.

 

O živote aj diele MAM sa mali možnosť oboznámiť aj účastníci májovej Púte zrelosti vo Vysokej nad Uhom. Sestry zo Spišských Vlách pripravili plagát s prierezom jej života a každý, kto zavítal na občerstvenie do bufetu, kde slúžila sr. Hieronyma,  si odnášal i duchovné povzbudenie vo forme myšlienky MAM. 
 
MAM a jej dielo bolo prezentované aj na Orave. Počas dovolenky sr. Chantal 16.8.2018 svojim rodákom v Čimhovej priblížila život MAM a charizmu našej Kongregácie premietaním dokumentárneho filmu Nástroj milosrdenstva. Po jeho skončení sa spoločne pomodlili modlitbu k MAM, ktorú dostal každý z prítomných. K dispozícii mali aj brožúry s Novénou k MAM a knihy o jej živote, ktoré sa minuli ako prvé.
FOTO
 

Duchovná príprava na blahorečenie matky Alfonzy Márie v Spišskej Novej Vsi

"Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody." (Porov. Jn 7,37-38)
Pozvanie vychádzalo výlučne z Ježišovej iniciatívy. Ak človek Ježišovi uveril a priblížil sa k nemu úplne, našiel jedno i druhé. Takto sa stali malí, možno bezvýznamní ľudia, neviditeľným strediskom duší, do ktorých práve cez nich pretekala Kristova pravda, život a pokoj.  Takýmto nástrojom v Božích rukách sa stalo aj jednoduché chudobné dievča Alžbeta Eppingerová pochádzajúca z kúpeľného mestečka Niederbronn v Alsasku, vo Francúzsku, ktorej proces blahorečenia je stanovený na 9. septembra 2018 v Štrasburgu.
Pozvanie k duchovnej príprave na proces blahorečenia ct. matky Alfonzy Márie Eppingerovej sme prijali aj my, sestry komunity Spišská Nová Ves spolu s kňazmi a farníkmi. Táto príprava začala  31. júla 2018  „Modlitbovým večerom“ v kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Na začiatku tohto večera sme sa spolu s veriacimi a členkami duchovnej rodiny modlili prvé vešpery zo slávnosti Sv. Alfonza, patróna našej kongregácie, ktorým predsedal dp. kaplán Marián Kundla. Po nich sme v prezentácii predstavili život ct. matky Alfonzy Márie. Hoci bola veľmi jednoduchá a počas celého života ju skúšala choroba a utrpenie, jej duša bola naplnená vrúcnou láskou k Bohu. Bola tiež obdarovaná nadprirodzenými milosťami, a to k nej priťahovalo mnoho ľudí. Jej ideou bolo: "Z lásky ku Kristovi pomáhať trpiacemu ľudstvu, vzpriamovať telesne chorých a na duchu zlomených". Uskutočneniu tejto myšlienky venovala celý život. Najkrajším dielom jej života bolo založenie Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa. Celý tento čas prežitý v kostole sme zavŕšili adoráciou a sviatostným požehnaním. 
Všetci prítomní prijali pozvanie na spoločné agapé v kláštornej záhrade, kde sme sa mohli navzájom zdieľať a obohacovať s mnohými zážitkami zo života s Pánom. 
 
Od 28. augusta 2018 sme začali vo farskom kostole novénu k zakladateľke ct. matke Alfonze Márii. V tejto novéne si sestry spolu s farníkmi sprítomnili zakladateľku prostredníctvom jej podobizne, ktorá bola umiestnená pred obetným stolom. Spolu sme tak prosili za dorast pre kongregáciu a provinciu, ale tiež aj na rôzne úmysly, s vierou, že na príhovor ct. matky Alfonzy Márie obdržíme osobitné milosti. Novéna trvá do 5. septembra 2018.
FOTO
 Sestry komunity SNV
 

Modlitbový večer s matkou Alfonzou Máriou v Umani

V rámci prípravy na blahorečenie matky Alfonzy Márie v našej farnosti sme ponúkli ľuďom zoznámenie sa so životom našej Zakladateľky prostredníctvom Farského listu, ktorý pripravujeme každú nedeľu. Uverejňujeme v ňom na pokračovanie knihu „Mystička z Niederbronnu“.
Dňa  18. augusta 2018 sa v našom kláštore uskutočnil Modlitbový večer s Matkou Alfonzou Máriou, na ktorý boli pozvaní naši farníci. Na začiatku správca našej farnosti o. Józef Lipeckij vyložil Oltárnu Sviatosť a nasledovala moderovaná adorácia. Po nej sme sa pomodlili ruženec s myšlienkami Matky Alfonzy Márie s pomocou prezentácie. Po krátkom filme o našej Kongregácii všetci boli pozvaní na agapé, kde sme sa mohli trochu občerstviť a pozdieľať o tom ako nás  oslovuje život  a charizma Matky Alfonzy Márie.
FOTO
sr. Letícia
 

Popoludnie s matkou Alfonzou Máriou v Nesvadoch

          V radostnom očakávaní skorého blahorečenia našej zakladateľky – ctihodnej Božej služobnice Matky Alfonzy Márie Eppingerovej, sme tak, ako aj v iných našich komunitách, zorganizovali popoludnie s MAM. Na toto stretnutie sme pozvali nielen členky DR, mnohých dobrodincov a známych, ale aj všetkých ľudí našej farnosti.
Dňa 26.8.2018 sme sa po radostnom zvítaní spoločne stretli v našej kaplnke, kde prítomných privítala sr. Anežka. Nasledovala prezentácia zo života zakladateľky a korunka k Božiemu milosrdenstvu. Po nasýtení ducha sme sa presunuli do jedálne, kde sme v spoločnom rozhovore posilnili aj naše telo.  Na chodbe boli k dispozícii propagačné materiály o MAM, ale aj mnohé drobnosti na potešenie. 
Veľké Pán Boh zaplať všetkým, ktorí prišli s nami prežiť túto veľkú radosť, nezabudneme na nich vo svojich modlitbách. 
FOTO
Spolusestry z Nesvád
 

Adorácia v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici

„Moja viera v Ježiša prítomného v Oltárnej sviatosti bola taká živá, že som sa pred ňou cítila, akoby som stretla samého Ježiša, rozprávala sa s ním celkom dôverne, detinsky úprimne a bez strachu.“  (ct.B.služ. MAM)
Po sv. omši, ktorá sa konala 02.08.2018 o 16,30hod., pán kaplán oboznámil veriacich, že bude vyložená Sviatosť Oltárna a budeme sa modliť za povolania slovami ctihodnej Božej služobnice matky Alfonzy Márie – zakladateľky rehoľných sestier Božského Vykupiteľa, ktorá bude blahorečená 09.09.2018.
Spolu s duchovenstvom a veriacimi z Banskej Bystrice a okolia sme ďakovali a prosili pred Najsvätejšou  Sviatosťou Oltárnou.
Po požehnaní, pred kostolom sa rozvinula krátka debata. Informácia o našej Kongregácii, našom poslaní a o blahorečení ct.B. služ. MAM je na nástenke pri hlavnom vstupe do kostola.
Pred blahorečením sa budeme v kostole modliť deviatnik „Ruženec s krátkymi úvahami ctih. B.služ. MAM.“
Po blahorečení ct.B. služ. MAM vyvrcholí ďakovnou sv. omšou, ktorá bude v nedeľu 16.09.2018 o 16,30hod. v Banskej Bystrici v kostole Nanebovzatia Panny Márie.
„Aký šťastný podiel je žiť s Bohom a pre Boha.“ (ct.B.služ. MAM)
Komunita sestier z Banskej Bystrice
 

Novéna v komunite Vrícko

V našej kaplnke sme sa v dňoch 23. – 31. 7. 2018 o 17,00 hod. modlili novénu k matke Alfonze Márii. Počas týchto dní na modlitbu novény k nám – do Domu MAM - denne prichádzali naše 2 členky duchovnej rodiny z Vrícka – pani Farbiaková a p. Tupá a v niektoré dni boli prítomní aj farníci z Kláštora pod Znievom.  Spolu sme ďakovali Pánovi za našu zakladateľku MAM a za dielo, ktoré cez ňu vykonal a stále koná.

 

Príprava na blahorečenie Zakladateľky v komunite Bratislava

Plagát si môžete pozrieť tu.

Príprava na blahorečenie Zakladateľky v komunite Spišská Nová Ves

Plagát si môžete pozrieť tu.

 

Príprava na blahorečenie Zakladateľky v komunie Raslavice

Plagát si môžete pozrieť tu.

 

Komunita Badín: Návšteva farnosti Banská Bystrica – Fončorda

Dôvodom našej návštevy tejto farnosti bolo priblížiť život našej Matky zakladateľky Alfonzy Márie. 
Zapojili sme sa do spoločného ruženca spolu s farnosťou. Na začiatku sv. omše nás miestny správca farnosti Mgr. Peter Staroštík  privítal, predstavil a zdôvodnil našu návštevu. Po svätej omši sestra predstavená M. Tarzícia v krátkosti uviedla obsah dokumentu o MAM – Nástroj milosrdenstva, a hlavný dôvod prečo im túto jednoduchú ženu Alžbetu Eppingerovú chceme predstaviť. Je to jej blahorečenie 9. septembra 2018 o 14.30 vo francúzskom Štrasburgu, v Katedrále Notre Dame de Strasbourg. 
Po dokumente bola Eucharistická adorácia, ktorú sme moderovali myšlienkami MAM.
Stretnutie v kostole sv. Michala Archanjela, bolo ukončené sviatostným požehnaním. 
Sestra M. Tarzícia poďakovala za srdečné prijatie o. Petrovi Staroštíkovi a všetkým farníkom za ich účasť. Podelili sme sa s nimi s našou radosťou z blahorečenia MAM. Ponúkli sme im rôzne propagačné materiály.
Stretnutie pred kostolom s farníkmi bolo srdečné, urobili sme si spoločnú fotografiu, aby sme mali spomienku na návštevu vo farnosti Banská Bystrica – Fončorda.
Pán farár nás pozval na agape, ktoré mu pomohli pripraviť ochotné farníčky. Stretnutie s touto farnosťou prinieslo duchovný zážitok tak pre farníkov ako aj pre nás.
FOTO
Sr. M. Lucilla

 

 


Ďalšie články v sekcii:

MAM
ZALOŽENIE
PRVÉ PRAVIDLÁ
1849-2009
SVEDECTVÁ SESTIER
OTEC REICHARD
SESTERSKÉ KONGREGÁCIE
DEJINY SLOVENSKEJ PROVINCIE
FOTOARCHÍV
HISTORICKÝ KALENDÁR

MYŠLIENKA DŇA


Veľmi vás zarmucujú boje a vnútorné trápenia, no svätci nachádzali šťastie práve v nich.

MODLITBY NA ÚMYSEL


Keď sa modlíš za druhých, budeš naplnený láskou - teda Duchom Svätým. Vtedy, keď Duch Svätý môže cez teba prúdiť, napĺňa aj teba!
Pridať umýsel >>

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE


Spiritualita
(2018-09-14 16:37:37)
CELOSLOVENSKÉ AKCIE
(2018-09-14 16:34:00)
BLAHOREČENIE MAM
(2018-09-14 16:25:04)
Duchovná rodina
(2018-08-30 17:02:48)
PERMANENTNÁ FORMÁCIA
(2018-08-30 16:47:51)
© 2008 KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA | Created by Darius.sk All rights reserved.