Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/1/4/14fcbb0c-2c56-4661-a2a5-37bdfe8292c2/sdr.sk/web/_cms/include/sql.php on line 15
www.sdr.sk - Oficiálna stránka kongregácie sestier Božieho Vykupiteľa - BLAHOREČENIE MAM
SWF Object ... loading

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia, Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa, spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na: www.gdpr.kbs.sk.

 

 

 

UŽITOČNÉ ODKAZY

 

Liturgia hodín

  

NAŠE PROVINCIE/REGIÓN

Maďarská

Rakúska

Americký región

 

NAŠE SESTERSKÉ KONGREGÁCIE

Oberbronn

Francúzska provincia

Nemecká a Rakúska provincia

Slovenská provincia

Wurzburg

Nemecká provincia

Americká provincia

 

blahorečenie MAM

alfonzamariaeppinger

congregatio SDR

Alžbetka, n.o.

Sväté písmo

KBS
Povolania

Rehole

Evanjelizácia
Christnet

Časopis ZZ

 

 

Všetko je možné v tom, ktorý ma posilňuje

Pri príležitosti druhého výročia blahorečenia Alfonzy Márie Eppingerovej, sme spolu s členkami Duchovnej rodiny a našimi farníkmi ďakovali za dar blahorečenia našej Zakladateľky slávením svätej omše dňa 9. septembra 2020 o 18.00 hod. v Kostole Povýšenia Kríža v Snine.
 Blahoslavená Alfonza Mária – oroduj za nás!
sestry z komunity Snina
 

Výročie blahorečenia v Košiciach

Dňa 10. septembra sa v košickom Dóme sv. Alžbety konala krásna slávnosť. Dôvodom bolo pre nás prvé výročie blahorečenia našej zakladateľky. Pozvanie našej komunity a zvlášť duchovnej rodiny prijal hlavný celebrant o. arcibiskup Bernard Bober a mnoho kňazov. 
Pred sv. omšou sa členky košickej duchovnej rodiny pomodlili rozjímavý ruženec s myšlienkami o našej blahoslavenej. Svätej omše sa zúčastnilo mnoho sestier, členiek duchovnej rodiny i priaznivcov našej zakladateľky, ktorí ju poznali skrze nás, ale aj prostredníctvom rádia Lumen, kde sa o nej dopočuli. Prišlo však aj mnoho ľudí, ktorí ju ešte nepoznali. V úvodnom sprievode sr. Katarína K. priniesla relikviu blahoslavenej Alfonzy Márie. 
Otec arcibiskup v kázni poďakoval za mnoho sestier, ktoré mohol osobne poznať a ktoré v jeho arcidiecéze počas mnohých rokov vykonali mnoho dobrého. Poďakoval im za ich službu a nasadenie tak v jeho arcidiecéze, ako aj na iných pôsobiskách.
Po sv. omši si prítomní mohli uctiť relikviu našej zakladateľky a odniesť si domov obrázok s relikviou, spomienkové predmety či publikácie o blahoslavenej. Pred Dómom už čakali členky duchovnej rodiny s mnohými dobrotami, ktorými núkali prítomných, a tak sa vytvorila veľmi srdečná atmosféra. Veľmi milým gestom bolo pozvanie na faru, kde bolo pre všetkých prichystané malé pohostenie.
Tak sme spoločne mohli ďakovať Bohu za dar našej blahoslavenej a za to, čo koná v našich životoch i v životoch mnohých ľudí. Bolo veľmi obohacujúce počúvať svedectvá ľudí, ktorí majú skúsenosť s Alfonzou Máriou a je im blízka, modlia sa k Bohu na jej príhovor a cítia jej pomoc.
 

Blahoslavená 

Už je to rok, drahá MAMa,
čo nosíš titul blahoslavená,
každá sestra vďačná je,
že si takto poctená.
 
Celou Cirkvou prijatá
a vo svete oslavovaná.
Ďakujeme Bohu, že Ťa máme
a aj k chorým prinášame,
nech spozná Ťa každá duša
a zažije dotyk Boha.
 
Buď stále s nami a pomáhaj nám,
nech sme verné zvereným úlohám,
aby každou službou, ktorú máme,
do Neba duše posúvame.
 
Modlitba na perách nech z našich úst znie,
kiež raz zažijeme Tvoje  svätorečenie!
 
Blahoslavená Alfonza Mária, oroduj za nás!
Sr.M. Rafaela
 

S matkou Alfonzou v Žiline

Vo štvrtok dňa 16.8.2018 sme sa zišli s laickými členkami SDR a veriacimi v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Zástraní, aby sme zotrvali na modlitbách spolu s našou zakladateľkou blahoslavenou matkou Alfonzou Máriou. O 17.00 hod miestny správca farnosti vyložil k poklone Sviatosť Oltárnu. Poklonu sme začali myšlienkami MAM o Eucharistii a uvažovali sme o jej úcte k tejto Sviatosti. Následne sme sa pomodlili ruženec obohatený myšlienkami MAM. Zakončili sme spoločným vzdávaním vďaky a prosbami. Tento večer sme zavŕšili slávením sv. omše. 
 
Deviatnik sme sa modlili v komunite od 31.8 do 8. 9. 2018. Aj naše laické členky SDR sa ho modlili v tom istom čase, ale súkromne.
 
Táto sv. omša k úcte blahoslavenej MAM sa slávila 13. 9. 2018 o 18.00 hod. v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline. Ešte pred sv. omšou sme veriacim, ktorí sa zišli, ponúkli nahliadnuť do života bl. Alfonzy Márie prostredníctvom filmu. Sv. omšu slúžil otec biskup Mons. Tomáš Galis. V homílii vyzdvihol život našej zakladateľky Alfonzy Márie - jej ochotu slúžiť aj vtedy, keď prežívala rôzne skúšky. Jej svedectvo života prepojil na myšlienky Evanjelia konkrétneho dňa, v ktorom práve zazneli slová o milosrdnej láske. A touto sa zvlášť vyznačovala aj MAM. Po sv. omši sme sa stretli na malom agapé.
 

Máme novú blahoslavenú

Matku Alfonzu Máriu Eppingerovú

Na tento významný deň sme sa spolu s veriacimi našej farnosti pripravili spoločnou modlitbou deviatnika vo farskom kostole. 
Zároveň sme otvorili dvere kláštora počas farského dňa 2. septembra 2018. Ľudia mohli prísť na spoločnú adoráciu, ktorá sa niesla v duchu našej novej blahoslavenej; pozrieť krátky film o jej živote, či dozvedieť sa niečo nové zo života sestier pri spoločnom agapé. 
Vyvrcholením tohto vzácneho daru, ktorý sme dostali v našej novej blahoslavenej Matke Alfonze Márií bude ďakovná sv. omša 16. septembra 2018 o 10:30 hod. vo farskom kostole Povýšenia sv. Kríža. 
spolusestry zo Sniny
FOTO

 

Ďakovná sv. omša v Banskej Bystrici 

Nadišiel deň, keď po veľkých prípravách, adoráciách, deviatniku posvätného ruženca s úvahami MAM a blahorečení mohlo aj naše spoločenstvo 16. septembra 2018 o 16.30 hod. vyjadriť veľkú vďaku Pánovi ďakovnou svätou omšou za blahorečenie našej MAM spolu s kňazmi diecézy, so sestrami z Kongregácie Najsvätejšieho Spasiteľa, ktoré tiež pôsobia v Banskej Bystrici, so sestrami z komunity Badín, so sestrami iných spoločenstiev, veriacimi tejto farnosti a z okolia.
Výňatok z poďakovacieho príhovoru:
Našu pozornosť pútajú protiklady v jej živote: – krehká osoba so slabým zdravím, ale energickou dušou, plnou odvahy a priebojnosti; – žena s nízkym vzdelaním, ale s hlbokou múdrosťou; – obmedzené rodinné prostredie, ale vplyv, ktorý sa šíril po Európe aj ďalej; – sestra, ktorá si priala byť poslednou v kláštore, ale ktorá sa stala v skutočnosti v úlohe zakladateľky prvou; – tá, ktorá neustále rozjímala o tajomstve kríža, aby mohla všade rozdávať milosrdnú lásku svojim blížnym.
Sestrám zakladateľka veľmi často opakovala: „Všetko čo robíte, nech je pre Boha a spásu duší.“ Jej život charakterizovali slová „Mlč, trp a modli sa.“ Blahoslavená Matka Alfonza Mária kontemplovala umierajúceho Spasiteľa na kríži. Bola neúnavnou rozdávateľkou Božieho milosrdenstva trpiacemu ľudstvu.
Ďakujeme Pánovi za blahoslavenú Matku Alfonzu Máriu a spoločne prosme, aby sme verne žili jej charizmu všade tam, kde nás Božia prozreteľnosť postaví. Nevieme čo bude zajtra, ale o to viac dôverujme Bohu, ako nás k tomu vedie blahoslavená Matka Alfonza Mária. Pokračujme v práci za záchranu nesmrteľných duší a veľa sa modlime za ich spásu, to je to najdôležitejšie.
FOTO
 

"Každý deň je veľký dar..."

Takto spievame v jednej piesni. Taký deň a  veľký dar prostredníctvom Cirkvi sme mohli prežiť aj mi, sestry Božského Vykupiteľa dňa 9. septembra 2018 v Štrasbourgu, kedy bola vyhlásená za blahoslavenú naša zakladateľka Matka Alfonza Mária. Bola to pre nás všetky veľká milosť a dar, že sme sa tam mohli osobne zúčastniť viaceré z našej komunity. 
Za tento veľký dar sme aj mi ďakovali svätou omšou vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi dňa 23. 9. 2018 o 10:30 hod., ktorú slúžil p. dekan Slavomír Gallik a iní kňazi, ktorí prežívajú s nami túto radosť z blahorečenia MAM. V sprievode sv. omše sa niesli aj relikvie MAM, ktoré držala sr. Katarína Krištofová, postulátorka procesu blahorečenia MAM. 
Po sv. omši bola prezentácia o živote MAM  s fotografiami jej rodného domu a miest, kde žila a pôsobila a tiež fotografie z blahorečenia, aby sme aspoň takto priblížili tú slávnostnú a radostnú chvíľu, ktorú sme prežívali a prežívame aj naďalej my.
Po prezentácii sa nám prihovorila sr. Katarína príhovorom o úcte matky Alfonzy k Panne Márii.  Po skončení príhovoru a za sprievodu hymny k MAM sme si všetci prítomní, kňazi a veriaci, mohli uctiť relikvie novej blahoslavenej matky Alfonzy Márie.
„Matka Alfonza Mária sa stále viac otvárala Božiemu milosrdenstvu a túžila po tom, aby ho spoznali všetci ľudia. Táto odvážna a silná žena s mimoriadnym kresťanským svedectvom vyzýva všetkých, aby mali veľké srdce, aby preukazovali lásku, ktorá ide v ústrety a prijíma, ktorá bude schopná stretnúť tých, ktorí sú v núdzi: slabých, zdrvených, vyradených, tých, ktorí utekajú z vojnových situácií, násilia a prenasledovania. Prijmime jej posolstvo a nasledujme jej príklad, aby sme boli svedkami Krista, ktorý je náš Pokoj a naša Nádej.“
                                                                                                     Sestry komunity SNV
FOTO
 
 

Ďakujeme...

Naša komunita, seminárne spoločenstvo i farské spoločenstvo v Badíne sme sa dohodli, že za milosť blahorečenia matky Alfonzy Márie sa poďakujeme spoločne 23. septembra o 10.45 hod. v seminárnom kostole sv. Františka Xaverského v Badíne.
Slávnosť sa začala v kostole, kde diakon vyložil najsvätejšiu Sviatosť k adorácii. Pokračovali sme  rozjímavou modlitbou posvätného ruženca, zamyslenia matky Alfonzy Márie čítala sr. Rút. 
Na úvod sr. Patrícia prečítala myšlienky blahoslavenej Alfonzy Márie o kňazoch a aj úmysel modlitby bol za kňazov. Jednotlivé desiatky sa modlili sestry. Modlitba ruženca bola ukončená požehnaním s Najsvätejšou Sviatosťou.
Sestra predstavená Tarzícia, privítala všetkých prítomných a niekoľkými slovami priblížila matku Alfonzu Máriu, keďže pre mnohých prítomných a aj nových bohoslovcov je neznáma.
Slávnosť pokračovala svätou omšou, ktorú celebroval rektor seminára, d. o. Ján Viglaš, koncelebrovali: prefekt seminára d. o. Jozef Repko, o. š. Peter Jandura a prítomní bol aj vdp. Miloš Jakubík, správca farnosti Badín. Čítania pri sv. omši predniesli laici: Lukáš Struhár a pani Kapustová a taktiež obetné dary niesli dievčatá z farnosti.
Otec rektor v príhovore v krátkosti spomenul život novej blahoslavenej, v akej ťažkej dobe žila, ale hlavne jej čnosti, o ktoré sa usilovala od chvíle, keď svojím detským rozumom začala chápať, že hriech je urážkou Boha, preto sa mu vyhýbala za každú cenu. Božia milosť v nej pôsobila a ona s ňou spolupracovala všetkými svojimi schopnosťami, až v nej dozrelo poznanie pre založenie rehole. V jednoduchosti života, s dôverou v Božiu pomoc a pod vedením svojho duchovného otca Reicharda sa dopracovala k svätosti, a preto ďakujeme, že bola povýšená na oltár a od 9. septembra 2018 ju môžeme uctievať ako blahoslavenú.
Po svätej omši sa sr. Tarzícia poďakovala kňazom i prítomným a vyjadrila radosť, že máme zakladateľku sväticu, ktorá sa za nás prihovára u Boha. 
V aule seminára sa premietal film o matke Alfonze Márii – „Nástroj milosrdenstva“, na ktorý boli pozvaní všetci prítomní a takto mohli ešte viac spoznať jej život.
Pri odchode si mohli všetci zobrať so sebou materiály o zakladateľke, ktoré boli prichystané na dvoch stoloch pri východe, a taktiež „pozornosť“ – cukrík s myšlienkou novej blahoslavenej Alfonzy Márie, aby ich sprevádzala na ceste životom.
Blahoslavená Alfonza Mária, oroduj za nás!
komunita Badín
 

S matkou Alfonzou Máriou v Raslaviciach

Nedeľa 26. augusta 2018 – adorácia s MAM 
V kaplnke kláštora sme Božskému Vykupiteľovi modlitbou, adoráciou a vešperami ďakovali za dar blahorečenia Matky Alfonzy Márie. Spolu s nami prišli ďakovať, ale i prosiť o Božie požehnanie a posilu do každodenného života aj členky Duchovnej rodiny a mnohí veriaci nielen z Raslavíc, ale i z blízkeho okolia. Boh sa k nám prihováral cez myšlienky a modlitby ctihodnej Božej služobnice Matky Alfonzy Márie v hovorenom slove, v piesňach, no i v tichosti srdca pred sviatostným Pánom. S Božím požehnaním a so srdcom plným vďaky sme radosť tohto dňa niesli svojim najbližším i všetkým, ktorí sú nám zverení.
 
28. 8. – 5. 9. 2018 – novéna k MAM
Vo farskom kostole Narodenia Panny Márie pred večernou sv. omšou sme modlitbou posvätného ruženca s myšlienkami MAM rozjímali nad tajomstvami našej spásy a ďakovali i prosili o Božie požehnanie pre kňazov, zasvätených i naše rodiny.
 
17. 9. 2018 - ďakovná svätá omša za blahorečenie MAM vo farskom kostole
Kniha Kazateľ nás učí, že všetko má svoj čas. Čiže aj čas nielen prosiť ale aj ďakovať za vypočuté prosby. Generácie sestier sa v dôvere obracali na Pána s prosbou o povýšenie Alfonzy Márie Eppingerovej, zakladateľky Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa, na oltár. Prosby neostali nevypočuté a my tak dnes môžeme chváliť Boha za ďalšiu perlu v korune Cirkvi. Po vzore rodiska, kde ďakovali za blahorečenie, hneď na druhý deň po slávnosti beatifikácie dnes už blahoslavenej Matky Alfonzy Márie, aj my v Raslaviciach sme vzdali Bohu vďaku za našu Zakladateľku.
A keďže niet väčšej oslavy Boha ako slávenie Eucharistickej obety, tak aj celé naše spoločenstvo sestier spolu s veriacimi, nielen Raslavíc ale aj okolitých obci v zastúpení mnohých kňazov, sme sa stretli v pondelok 17. septembra  2018 pri našom Pánovi vo farskom kostole narodenia Panny Márie v Raslaviciach. 
Výnimočnosťou tejto slávnosti bola prítomnosť samotnej blahoslavenej v podobe relikviára, ktorý v sprievode kňazov priniesla na oltár postulátorka procesu blahorečenia sr. Katarína Krištofová. 
V slávnostnej homílií tejto slávnosti sa hlavný celebrant vdp. farár Ivo Jakubík inšpiroval slovami pomocného štrasburského biskupa Mons. Christiana Kratza, ktoré boli vypovedané na ďakovnej sv. omši po beatifikácií v rodisku blahoslavenej Alfonzy Márie v Niederbronne. V tejto kázni boli zdôraznené úlohy zasväteného života a to: svedčiť, spochybňovať a anticipovať. To, že tieto úlohy má plniť vo svojej podstate každý pokrstený a nielen zasvätený a že tieto životné stavy sa vzájomne dopĺňajú, bolo vidieť aj počas slávenia tejto sv. omše, kedy sa na nej aktívne podieľali nielen sestry, ale aj laické členky našej rehoľnej spoločnosti. 
Pred udelením požehnania na konci sv. omše duchovný otec uviedol zaujímavú paralelu - „bez Alžbety by nebola Alfonza Mária, bez Alfonzy Márie by neboli ďalšie jej sestry, a keby neboli sestry, nebola by ani komunita v Raslaviciach.“ Vyjadril vďaku za duchovnú oporu v modlitbách sestier a následný potlesk veriacich potvrdil prepojenosť farnosti a komunity sestier. Na záver si všetci prítomní, počnúc kňazmi, uctili relikvie blahoslavenej.
Ako sa na takúto výnimočnú udalosť aj patrí, nasledovalo radostné agapé v kruhu kňazov, členiek duchovnej rodiny a všetkých tých, ktorí prišli ďakovať za dar blahorečenia spolu s nami. Nech blahoslavená Alfonza Mária oroduje za nás.
 
20. 9. 2018 – ďakovanie v kaplnke kláštora
S našimi staršími a chorými – spolusestrami a mnohými veriacimi zo stacionára i z blízkeho okolia sme modlitbou ruženca s myšlienkami MAM prosili o Božie požehnanie pre kňazov, zasvätených i rodiny. Do svojich úmyslov sme pridali i Svätého Otca, sv. Cirkev, pokoj vo svete, všetkých, ktorí sú nám zverení a nezabudli sme prosiť i o skoré povýšenie MAM na oltár celej Cirkvi.
„Všetko skrze Boha, s Bohom a pre Boha,
na jeho väčšiu česť a slávu a pre spásu duší!“
 spolusestry z Raslavíc 
 
 
 

Ďakovná svätá omša

Ešte stále prežívame v srdci radosť a vďačnosť Bohu za blahorečenie našej zakladateľky. Tak ako aj v iných komunitách, prejavom tejto radosti bola aj ďakovná svätá omša v našej kaplnke v Nesvadoch. Pozvali sme na ňu kňazov nášho dekanátu, ale aj z blízkeho okolia, laické členky a všetkých známych i neznámych ľudí dobrej vôle. Milo nás prekvapila účasť asi 50 ľudí z našej dediny a okolia. Mnohí z nich nám boli doteraz neznámi, no vďaka blahoslavenej Alfonze Márii sme mohli spoznať ďalších ľudí, ktorí chcú celým srdcom milovať  Boha i blížnych.
Tiež sme vďační biskupskému vikárovi a kanonikovi Róbertovi Kissovi, dekanovi z Komárna, ktorí spolu s naším duchovným otcom, Samuelom Sádeckým, koncelebrovali sv. omšu. Po nej sme sa spolu presunuli do jedálne na spoločné agapé a rozhovory v skupinkách. Všetci mali možnosť vybrať si z kníh a  propagačných materiálov o MAM umiestnených na chodbe. Takto nasýtení na duchu i na tele si potom mohli odniesť túto radosť do svojich rodín a domovov.
FOTO
 

Je čas ďakovať!

Po slávnosti blahorečenia matky Alfonzy Márie nadišiel čas ďakovať Bohu za túto milosť a všetky milosti obdŕžané na príhovor MAM. V Spišských Vlachoch ďakovnú svätú omšu slávili v sobotu 22.9.2018 popoludní. Pred jej začatím sa zhromaždeným veriacim premietali fotografie z blahorčenia MAM v Štrasburgu i niekoľko záberov z Niederbronnu a Oberbronnu. Slávnostnú svätú omšu slávil vdp. Ľuboslav Hromják, ktorý v homílii poukázal na význam svätých pre nás, Cirkev putujúcu. Miništroval chlapec, za ktorého narodenie pred rokmi sestry v Sp. Vlachoch i jeho rodičia prosili práve na príhovor MAM. Slávnostnú atmosféru umocňoval spev miestneho zboru, ktorý do repertoáru zaradil aj Hymnus k blahoslavenej MAM. Na záver sa veriaci spoločne pomodlili modlitbu za svätorečenie MAM a v priestoroch fary pobudli pri agapé pre všetkých.
FOTO
 

Blahorečenie

matky Alfonzy Márie Eppingerovej,

zakladateľky

Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa,

sa uskutočnilo 9. septembra 2018

v Štrasburgu

                                 

 

Fotodokumentáciu slávnosti zo Štrasburgu si môžete pozrieť na:

https://www.flickr.com/photos/alsace-media/albums/72157671104666687  

 

"Kde sú dvaja alebo traja..., tam som ja medzi nimi"

V dňoch od 31. 8.- 8. 9. 2018 sme na spoločné modlitby prichádzali do farského kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v Badíne. Spolu s vdp. Milošom Jakubikom a farníkmi sme sa modlili posvätný ruženec, večerné chvály a novénu ku ct. Božej služobnici matke Alfonze Márii, ktorou sme vyprosovali oživenie viery v rodinách našej farnosti.
komunita Badín
 

Prípravy v Bratislave

Intenzívna príprava na blahorečenie matky Alfonzy Márie začala v bratislavskej komunite 28.8., teda na výročie založenia našej kongregácie. Program začal o 17:30 krátkou inscenáciou zo života Matky Alfonzy, pokračoval krátkymi "správami z Vatikánu" o schválení dekrétu a následne sme v krátkosti predstavili heroické čnosti, ktoré našu Zakladateľku charakterizovali. Program pokračoval modlitbou 1.dňa novény, vešperami a slávnostnou sv. omšou, ktorej predsedal p.Pius,OP. Po sv. omši nasledovala ešte krátka animovaná adorácia o povolaní k svätosti. Nasledujúce dni sme pokračovali v modlitbe novény v kláštornej kaplnke. Naše pozvanie prijalo denne viacero ľudí. Ďakujeme Pánovi, že sme mohli prežiť požehnané dni spolu s našou Matkou Zakladateľkou.

FOTO

 

Prípravy na blahorečenie na Mariánskej hore

Na súkromnej úrovni využívame materiály, ktoré boli vydané v posledných rokoch. Spoločne si čítame myšlienky povzbudzujúce k horlivejšiemu duchovnému životu, modlime sa rozjímavý ruženec, novénu a adorujeme. Dňa 27.8.2018 sme sa zúčastnili modlitbového večera v bazilike sv. Jakuba, ktorý pripravili a obohatili prezentáciami spolusestry z komunity v Levoči. Prítomné boli aj spolusestry zo Spišských Vlách, členky duchovnej rodiny i kňazi. Pozývame Vás na ďakovnú svätú omšu 17. 9. 2018 o 16.00 hod. pre obe komunity a členky duchovnej rodiny u nás na Mariánskej hore.
                                                                                                sestry z Mariánskej hory
 

Modlitbový večer v Levoči

Modlitbový večer s matkou Alfonzou Máriou v Levoči sa uskutočnil 27.8.2018 v bazilike sv. Jakuba o 18.00 hodine. Prítomným veriacim sme ponúkli posvätný ruženec, ktorý bol popretkávaný úryvkami zo života našej zakladateľky a jednotlivé desiatky boli obetované za určité skupiny ľudí, ktorí sa potom aj desiatok modlili. Túto modlitbu ruženca viedol p. dekan František Dlugoš, ktorý následne slúžil a obetoval sv. omšu za sestry Božského Vykupiteľa, ako aj za členky duchovnej rodiny.

FOTO

 

Šírenie úcty k  matke Alfonze Márii v Spišských Vlachoch

Modlitbový večer s MAM v Spišských Vlachoch  sa uskutočnil v štvrtok 19. júla 2018. Tým sa odštartovala etapa mnohých modlitbových stretnutí na Slovensku pred blahorečením MAM. Pred večernou svätou omšou mali veriaci možnosť zúčastniť sa modlitby posvätného ruženca, ktorá bola obohatená o rozjímanie nad jednotlivými tajomstvami s myšlienkami  MAM . Po slávení  svätej omše  nasledovala  moderovaná adorácia popretkávaná spevom piesní. Okrem duchovného povzbudenia a záverečného eucharistického požehnania si každý do svojho domova odnášal i modlitbu k MAM.

 

O živote aj diele MAM sa mali možnosť oboznámiť aj účastníci májovej Púte zrelosti vo Vysokej nad Uhom. Sestry zo Spišských Vlách pripravili plagát s prierezom jej života a každý, kto zavítal na občerstvenie do bufetu, kde slúžila sr. Hieronyma,  si odnášal i duchovné povzbudenie vo forme myšlienky MAM. 
 
MAM a jej dielo bolo prezentované aj na Orave. Počas dovolenky sr. Chantal 16.8.2018 svojim rodákom v Čimhovej priblížila život MAM a charizmu našej Kongregácie premietaním dokumentárneho filmu Nástroj milosrdenstva. Po jeho skončení sa spoločne pomodlili modlitbu k MAM, ktorú dostal každý z prítomných. K dispozícii mali aj brožúry s Novénou k MAM a knihy o jej živote, ktoré sa minuli ako prvé.
FOTO
 

Duchovná príprava na blahorečenie matky Alfonzy Márie v Spišskej Novej Vsi

"Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody." (Porov. Jn 7,37-38)
Pozvanie vychádzalo výlučne z Ježišovej iniciatívy. Ak človek Ježišovi uveril a priblížil sa k nemu úplne, našiel jedno i druhé. Takto sa stali malí, možno bezvýznamní ľudia, neviditeľným strediskom duší, do ktorých práve cez nich pretekala Kristova pravda, život a pokoj.  Takýmto nástrojom v Božích rukách sa stalo aj jednoduché chudobné dievča Alžbeta Eppingerová pochádzajúca z kúpeľného mestečka Niederbronn v Alsasku, vo Francúzsku, ktorej proces blahorečenia je stanovený na 9. septembra 2018 v Štrasburgu.
Pozvanie k duchovnej príprave na proces blahorečenia ct. matky Alfonzy Márie Eppingerovej sme prijali aj my, sestry komunity Spišská Nová Ves spolu s kňazmi a farníkmi. Táto príprava začala  31. júla 2018  „Modlitbovým večerom“ v kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Na začiatku tohto večera sme sa spolu s veriacimi a členkami duchovnej rodiny modlili prvé vešpery zo slávnosti Sv. Alfonza, patróna našej kongregácie, ktorým predsedal dp. kaplán Marián Kundla. Po nich sme v prezentácii predstavili život ct. matky Alfonzy Márie. Hoci bola veľmi jednoduchá a počas celého života ju skúšala choroba a utrpenie, jej duša bola naplnená vrúcnou láskou k Bohu. Bola tiež obdarovaná nadprirodzenými milosťami, a to k nej priťahovalo mnoho ľudí. Jej ideou bolo: "Z lásky ku Kristovi pomáhať trpiacemu ľudstvu, vzpriamovať telesne chorých a na duchu zlomených". Uskutočneniu tejto myšlienky venovala celý život. Najkrajším dielom jej života bolo založenie Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa. Celý tento čas prežitý v kostole sme zavŕšili adoráciou a sviatostným požehnaním. 
Všetci prítomní prijali pozvanie na spoločné agapé v kláštornej záhrade, kde sme sa mohli navzájom zdieľať a obohacovať s mnohými zážitkami zo života s Pánom. 
 
Od 28. augusta 2018 sme začali vo farskom kostole novénu k zakladateľke ct. matke Alfonze Márii. V tejto novéne si sestry spolu s farníkmi sprítomnili zakladateľku prostredníctvom jej podobizne, ktorá bola umiestnená pred obetným stolom. Spolu sme tak prosili za dorast pre kongregáciu a provinciu, ale tiež aj na rôzne úmysly, s vierou, že na príhovor ct. matky Alfonzy Márie obdržíme osobitné milosti. Novéna trvá do 5. septembra 2018.
FOTO
 Sestry komunity SNV
 

Modlitbový večer s matkou Alfonzou Máriou v Umani

V rámci prípravy na blahorečenie matky Alfonzy Márie v našej farnosti sme ponúkli ľuďom zoznámenie sa so životom našej Zakladateľky prostredníctvom Farského listu, ktorý pripravujeme každú nedeľu. Uverejňujeme v ňom na pokračovanie knihu „Mystička z Niederbronnu“.
Dňa  18. augusta 2018 sa v našom kláštore uskutočnil Modlitbový večer s Matkou Alfonzou Máriou, na ktorý boli pozvaní naši farníci. Na začiatku správca našej farnosti o. Józef Lipeckij vyložil Oltárnu Sviatosť a nasledovala moderovaná adorácia. Po nej sme sa pomodlili ruženec s myšlienkami Matky Alfonzy Márie s pomocou prezentácie. Po krátkom filme o našej Kongregácii všetci boli pozvaní na agapé, kde sme sa mohli trochu občerstviť a pozdieľať o tom ako nás  oslovuje život  a charizma Matky Alfonzy Márie.
FOTO
sr. Letícia
 

Popoludnie s matkou Alfonzou Máriou v Nesvadoch

          V radostnom očakávaní skorého blahorečenia našej zakladateľky – ctihodnej Božej služobnice Matky Alfonzy Márie Eppingerovej, sme tak, ako aj v iných našich komunitách, zorganizovali popoludnie s MAM. Na toto stretnutie sme pozvali nielen členky DR, mnohých dobrodincov a známych, ale aj všetkých ľudí našej farnosti.
Dňa 26.8.2018 sme sa po radostnom zvítaní spoločne stretli v našej kaplnke, kde prítomných privítala sr. Anežka. Nasledovala prezentácia zo života zakladateľky a korunka k Božiemu milosrdenstvu. Po nasýtení ducha sme sa presunuli do jedálne, kde sme v spoločnom rozhovore posilnili aj naše telo.  Na chodbe boli k dispozícii propagačné materiály o MAM, ale aj mnohé drobnosti na potešenie. 
Veľké Pán Boh zaplať všetkým, ktorí prišli s nami prežiť túto veľkú radosť, nezabudneme na nich vo svojich modlitbách. 
FOTO
Spolusestry z Nesvád
 

Adorácia v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici

„Moja viera v Ježiša prítomného v Oltárnej sviatosti bola taká živá, že som sa pred ňou cítila, akoby som stretla samého Ježiša, rozprávala sa s ním celkom dôverne, detinsky úprimne a bez strachu.“  (ct.B.služ. MAM)
Po sv. omši, ktorá sa konala 02.08.2018 o 16,30hod., pán kaplán oboznámil veriacich, že bude vyložená Sviatosť Oltárna a budeme sa modliť za povolania slovami ctihodnej Božej služobnice matky Alfonzy Márie – zakladateľky rehoľných sestier Božského Vykupiteľa, ktorá bude blahorečená 09.09.2018.
Spolu s duchovenstvom a veriacimi z Banskej Bystrice a okolia sme ďakovali a prosili pred Najsvätejšou  Sviatosťou Oltárnou.
Po požehnaní, pred kostolom sa rozvinula krátka debata. Informácia o našej Kongregácii, našom poslaní a o blahorečení ct.B. služ. MAM je na nástenke pri hlavnom vstupe do kostola.
Pred blahorečením sa budeme v kostole modliť deviatnik „Ruženec s krátkymi úvahami ctih. B.služ. MAM.“
Po blahorečení ct.B. služ. MAM vyvrcholí ďakovnou sv. omšou, ktorá bude v nedeľu 16.09.2018 o 16,30hod. v Banskej Bystrici v kostole Nanebovzatia Panny Márie.
„Aký šťastný podiel je žiť s Bohom a pre Boha.“ (ct.B.služ. MAM)
Komunita sestier z Banskej Bystrice
 

Novéna v komunite Vrícko

V našej kaplnke sme sa v dňoch 23. – 31. 7. 2018 o 17,00 hod. modlili novénu k matke Alfonze Márii. Počas týchto dní na modlitbu novény k nám – do Domu MAM - denne prichádzali naše 2 členky duchovnej rodiny z Vrícka – pani Farbiaková a p. Tupá a v niektoré dni boli prítomní aj farníci z Kláštora pod Znievom.  Spolu sme ďakovali Pánovi za našu zakladateľku MAM a za dielo, ktoré cez ňu vykonal a stále koná.

 

Príprava na blahorečenie Zakladateľky v komunite Bratislava

Plagát si môžete pozrieť tu.

Príprava na blahorečenie Zakladateľky v komunite Spišská Nová Ves

Plagát si môžete pozrieť tu.

 

Príprava na blahorečenie Zakladateľky v komunie Raslavice

Plagát si môžete pozrieť tu.

 

Komunita Badín: Návšteva farnosti Banská Bystrica – Fončorda

Dôvodom našej návštevy tejto farnosti bolo priblížiť život našej Matky zakladateľky Alfonzy Márie. 
Zapojili sme sa do spoločného ruženca spolu s farnosťou. Na začiatku sv. omše nás miestny správca farnosti Mgr. Peter Staroštík  privítal, predstavil a zdôvodnil našu návštevu. Po svätej omši sestra predstavená M. Tarzícia v krátkosti uviedla obsah dokumentu o MAM – Nástroj milosrdenstva, a hlavný dôvod prečo im túto jednoduchú ženu Alžbetu Eppingerovú chceme predstaviť. Je to jej blahorečenie 9. septembra 2018 o 14.30 vo francúzskom Štrasburgu, v Katedrále Notre Dame de Strasbourg. 
Po dokumente bola Eucharistická adorácia, ktorú sme moderovali myšlienkami MAM.
Stretnutie v kostole sv. Michala Archanjela, bolo ukončené sviatostným požehnaním. 
Sestra M. Tarzícia poďakovala za srdečné prijatie o. Petrovi Staroštíkovi a všetkým farníkom za ich účasť. Podelili sme sa s nimi s našou radosťou z blahorečenia MAM. Ponúkli sme im rôzne propagačné materiály.
Stretnutie pred kostolom s farníkmi bolo srdečné, urobili sme si spoločnú fotografiu, aby sme mali spomienku na návštevu vo farnosti Banská Bystrica – Fončorda.
Pán farár nás pozval na agape, ktoré mu pomohli pripraviť ochotné farníčky. Stretnutie s touto farnosťou prinieslo duchovný zážitok tak pre farníkov ako aj pre nás.
FOTO
Sr. M. Lucilla

 

 


Ďalšie články v sekcii:

MAM
ZALOŽENIE
PRVÉ PRAVIDLÁ
1849-2009
SVEDECTVÁ SESTIER
OTEC REICHARD
SESTERSKÉ KONGREGÁCIE
DEJINY SLOVENSKEJ PROVINCIE
FOTOARCHÍV
HISTORICKÝ KALENDÁR

MYŠLIENKA DŇA


Kedy začnete žiť v Bohu? Až keď objavíte, aké príjemné je Božie jarmo, pretože až do tohoto dňa to nespoznáte.

MODLITBY NA ÚMYSEL


Keď sa modlíš za druhých, budeš naplnený láskou - teda Duchom Svätým. Vtedy, keď Duch Svätý môže cez teba prúdiť, napĺňa aj teba!
Pridať umýsel >>

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE


Spiritualita
(2020-11-04 15:24:16)
KALENDÁR
(2020-09-30 13:34:54)
Apoštolát
(2020-09-30 13:28:55)
BLAHOREČENIE MAM
(2020-09-30 13:21:49)
Duchovná rodina
(2020-09-30 13:19:04)
© 2008 KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA | Created by Darius.sk All rights reserved.