SWF Object ... loading

Budem počúvať, čo povie Pán

 

Hľadanie svojho životného povolania je dlhodobý proces, ktorý si zároveň vyžaduje aj podporu spoločenstva a modlitby. Preto sa v dňoch 12.-14. mája 2017 uskutočnili duchovné cvičenia zamerané na rozlišovanie povolania, ktoré organizovalo spoločenstvo Angelus. Konali sa v Spišskej Novej Vsi, v kláštore sestier vykupiteliek. Témou duchovných cvičení... viac 

 FOTO

 

P O Z V Á N K A

 

 

 

Pán je môj Pastier, nič mi nechýba

 

V nedeľu Dobrého Pastiera - 7. mája 2017 pri sv. omši v kaplnke Domu matky Alfonzy Márie vo Vrícku oslávila sr. M. Justína Tuková v kruhu spolusestier svoje 75-ročné rehoľné jubileum.

Pán, ktorý ju viedol a posilňoval počas týchto rokov zasväteného života, nech je za všetko oslávený.

 

Pane Ježišu Kriste, požehnaj a prijmi za svoju ovečku túto svoju služobnicu, sr. M. Justínu,

ako Ťa aj ona vyznávala, keď sa zriekla sveta

a nech počúva aj naďalej tvoj hlas

- hlas Dobrého Pastiera.

FOTO

 

Láska je stretnutím slobôd

 

V roku 2017 sa v našej provincii uskutočnili Dni spoločenstva nezvyklým spôsobom. Boli totižto spojené s prednáškou Mons. Jaroslava Pechu, Th.D., profesora kánonického práva na tému: Kánonické právo v živote rehoľnej sestry.
Dni  spoločenstva sa uskutočnili v Badíne a to v dvoch termínoch 29. apríla a 6. mája 2017, aby sa ho mohli zúčastniť všetky sestry provincie. Prvého stretnutia sa zúčastnilo 78 sestier, na druhom stretnutí bolo 56 sestier. Staršie choré a nevládne sestry mali deň spoločenstva... viac
FOTO
 
 

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

 

V týždni od 28. apríla do 7. mája 2017 nás pápež František povzbudzuje k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev. V posolstve k 54. Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania píše:

„Preto prosím farské spoločenstvá, združenia a početné modlitbové skupiny v Cirkvi: odolávajte pokušeniu malomyseľnosti a ďalej sa modlite k Pánovi, aby poslal robotníkov na svoju žatvu a dal nám kňazov, ktorí milujú evanjelium a sú schopní byť nablízku bratom a sestrám, a tak sa stať živým znamením milosrdnej Božej lásky.“

 

Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS ponúka podnety na modlitby v každom dni tohto týždňa, plagáty (1, 2) a podnety na osobné rozlišovanie pre mladých.

 

Sv. Otec nás ďalej povzbudzuje týmito slovami:

"Drahí bratia a sestry, aj dnes môžeme znovu nájsť zápal pre evanjelium a povzbudzovať mladých predovšetkým k nasledovaniu Krista. Namiesto rozšíreného pocitu apatickej viery či viery zúženej len na "povinnosti, ktoré treba plniť", túžia naši mladí objaviť stále aktuálnu príťažlivosť Ježišovej osoby, nechať sa ním osloviť a vyprovokovať jeho slovami a jeho gestami a napokon vďaka nemu snívať o plnom ľudskom živote, ktorý sa s radosťou obetuje v láske."

Najsvätejšia Panna Mária, Matka nášho Spasiteľa, mala odvahu objať tento Boží sen, vložiť svoju mladosť a svoje nadšenie do jeho rúk. Nech na jej príhovor získame rovnakú otvorenosť srdca, ochotu povedať svoje "hľa, tu som" na Pánovo volanie a radosť vydať sa na cestu (porov. Lk 1, 39), ako ona, aby sme ju hlásali celému svetu."

(z Posolstva Sv. Otca)

 

 

KVETNÝ VÍKEND 2017

 

„Ako ONA nechaj ÁNO v srdci zahorieť,

Ako ONA nechaj Jeho slová v srdci bdieť!“

                                         (z hymny KV 2017)

7. - 9. apríla 2017 v Banskej Bystrici sa konalo celodiecézne stretnutie mladých s otcom biskupom Mons. Mariánom Chovancom.
Témou tohtoročného KVETNÉHO VÍKENDU bol verš z Lukášovho evanjelia:
 „Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.“ (Lk 2, 19).
Stretnutie sa začalo sv. omšou v kostole Nanebovzatia Panny Márie... viac
FOTO 
 

Kríž je znakom spásy.....

zaznievalo v pôstnom období aj v priestoroch Súkromnej materskej školy Alžbetka, kedy 3. apríl 2017 bol dňom spoločnej krížovej cesty detí, učiteliek i rodičov. Viedol ju pán kaplán Peter Kandra. Táto krížová cesta bola obetovaná za deti, rodičov a rodiny. Úvodnú modlitbu predniesli spolu všetky deti. Bola plná otázok na zamyslenie...viac
 FOTO
  

Podporte nás 2 % z daní

 

Milí dobrodinci a priatelia, aj tohto roku sa uchádzame o vašu priazeň pre náš apoštolát. Na tejto stránke sa môžete dočítať o našej práci a prípadne ju podporiť poukázaním 2% z vašich daní. Tlačivo na stiahnutie:

 

  • Obchodné meno: Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa                                                                 Slovenská provincia
  • Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
  • IČO/SID: 00586889
  • Sídlo: Zimná 201/66, 052 01  Spišská Nová Ves

 

Ďakujeme a vyprosujeme Božie požehnanie pre vás a vaše rodiny.

 

 

 

Pozvánka na Európske stretnutie mladých

 LEBO JE TO DOBRÉ

 Pozývame Ťa oslavovať Boha za všetko, čo ON stvoril, „lebo je to dobré“.

                                                                                                        (porov. Gn 1)

 

Viac informácií na adrese:  germana.angelovicova@gmail.com

 

III. zasadnutie Provinciálnej kapituly

V dňoch 27. – 29. januára 2017 sa 
v provinciálnom dome v Spišskej Novej Vsi konalo 3. zasadnutie provinciálnej kapituly našej Slovenskej provincie, ktoré sme začali vzývaním Ducha Svätého a krátkou meditáciou nad textom Prvého listu sv. apoštola Pavla Korinťanom – 1 Kor 12, 4-11. Vyprosovali sme si od Pána dary Jeho Ducha, ktoré účinkujú a slúžia nám osobne, ale aj iným. Zároveň sme prosili Pána o dar viery, aby sme lepšie poznali... viac 
 

Svetlo v mojom živote

Je mnoho hviezd, z ktorých sa hlava točí, i kvetov číre snenie. Je mnoho lások a bielych briez. Najkrajšou láskou je otvárať ľuďom oči a žiarivú radosť z vykúpeného svetla bratom a sestrám niesť. 

(Svetoslav Veigl)
 
Otvárať deťom oči pre krásu a radosť – aj to je poslaním Neziskovej organizácie Alžbetka, ktorá sa v roku 2016 zapojila do výzvy Nadácie pre deti Slovenska v rámci grantového programu Hodina deťom. Predložený projekt s názvom Svetlo... viac
 
 

Pre staršie články pozri ARCHÍV


 

 


Ďalšie články v sekcii:

CHARIZMA SDR
SPIRITUALITA SDR
ZASVATENIE
VYKÚPENIE
PATRÓNI SDR
JUBILEUM
OBNOVA
MODLITBA

MYŠLIENKA DŇA


Oddane sa treba podriadiť Božej vôli. Len potom nám dožičí bohatšie milosti.

MODLITBY NA ÚMYSEL


Keď sa modlíš za druhých, budeš naplnený láskou - teda Duchom Svätým. Vtedy, keď Duch Svätý môže cez teba prúdiť, napĺňa aj teba!
Pridať umýsel >>

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE


CELOSLOVENSKÉ AKCIE
(2017-05-26 17:02:08)
Spiritualita
(2017-05-26 16:59:39)
PERMANENTNÁ FORMÁCIA
(2017-05-12 17:07:15)
KALENDÁR
(2017-05-03 13:21:12)
Archív
(2017-04-13 14:57:30)
© 2008 KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA | Created by Darius.sk All rights reserved.